Het rechtskarakter van de normen voor tuchtrechtelijke toetsing van het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar

 • A.B. Schippers-Juergens

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Deze Masterscriptie heeft als doelstelling het beargumenteerd bepalen of het medisch tuchtrecht het meest gediend is bij het aanhouden van een meer open of een meer gesloten tuchtnorm voor de beoordeling van het handelen van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars, en aan welke criteria dit gemeten kan worden. De methode is literatuuronderzoek. Bij open rechtsnormen, zoals gebruikelijk binnen medisch tuchtrecht, spitst de rechter deze middels rechtsvinding specifiek toe op de concrete casus. De zich snel veranderende omstandigheden binnen de medische sector en het gezondheidsrecht, maakt dit wenselijk. Het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg welke zich op het medisch tuchtrecht richt, maakt onderdeel uit van de Wet BIG, waarin ook de tuchtnorm omschreven wordt. De overheid is voornemens deze uit te breiden. De rechtsnorm voor het medisch tuchtrecht wordt hierdoor nog opener. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat een relatief open norm wenselijk geacht wordt, mits omgeven met de nodige waarborgen voor een zo optimale rechtszekerheid voor de burger.
  Date of Award14 Apr 2017
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '