Het uitvoeren van een experiment om de intuïtiviteit van verschillende versies van de PGA-notatie vergelijkend te evalueren

Translated title of the thesis: Performing an experiment to comparatively evaluate the intuitiveness of different versions of the PGA notation
  • M. (Merijn) van den Oever

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Process-Goal Alignment (PGA) notatie is een domein specifieke modelleertaal (DSML) die tot doel heeft om strategic fit te bereiken in de bedrijfsarchitectuur en hiertoe inzichtelijk maakt in welke mate bedrijfsactiviteiten de bedrijfsstrategie ondersteunen. Om adoptie en een correct gebruik ervan te verzekeren is het van belang dat de modelleertaal intuïtief is en daardoor eenvoudig door de gebruiker is te interpreteren. Om de intuïtiviteit te verbeteren zijn middels een evaluatietechniek verbeteringen op de notatie doorgevoerd. Echter, tot nu toe is niet met zekerheid te zeggen of deze techniek tot significante verbeteringen heeft geleid voor de daadwerkelijke eindgebruikers. Om deze research gap te overbruggen is in dit onderzoek een vervolgexperiment opgezet met notatieassociatie-, begrips-, herinnerings- en representatievoorkeur taken die de intuïtieve begrijpelijkheid vergelijkend evalueert tussen twee versies van de PGA-notatie in een praktische bedrijfscontext. De intuïtiviteit is gemeten met behulp van de objectieve variabelen interpretatieve effectiviteit, interpretatieve efficiëntie en de subjectieve variabele representatievoorkeur. De onderzoeksresultaten van de representatievoorkeur taak laten zien dat de evaluatietechniek heeft geleid tot subtiele verbeteringen voor eindgebruikers, die door de overige taken niet zijn gedetecteerd. Hiertoe zijn concrete voorstellen gedaan voor verbeteringen in de validiteit en betrouwbaarheid van de experimentele opzet die een startpunt vormen voor vervolgonderzoek.
Date of Award29 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Process-Goal Alignment (PGA) notatie
  • Domain Specific Modeling Language (DSML)
  • intuïtieve begrijpelijkheid
  • representatievoorkeur
  • experimentele evaluatie
  • empirisch vergelijken

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'