Het verpandingsverbod

: De overdraagbaarheid van vorderingen op naam in het licht van financieringspraktijk

  • B. Bisschop

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Art. 3:83 lid 2 BW bepaalt dat vorderingen onoverdraagbaar gemaakt kunnen worden gemaakt door een partijbeding. Dit soort bedingen worden aangeduid met de verzamelnaam ‘verpandingsverboden’. Verpandingsverboden vormen een belemmering voor de financierbaarheid van het MKB. In Coface heeft de Hoge Raad bepaald – vermoedelijk om financiers en het MKB tegemoet te komen – dat verpandingsverboden in beginsel verbintenisrechtelijk uitgelegd moeten worden, i.t.t. hetgeen o.b.v. Oryx werd aangenomen. Door een beding ‘correct’ te formuleren, krijgt deze goederenrechtelijke werking. Gezien de machtspositie van grote afnemers is het MKB daarmee terug bij af, nog afgezien van het bezwaar dat deze uitlegregel geen duidelijkheid vooraf kan geven. Daarom heeft de Minister de Wet opheffing verpandingsverboden gepubliceerd. De vraag is of nieuwe wetgeving nodig is. Door een relatieve werking van art. 3:83 lid 2 BW aan te nemen, kan tegemoet worden gekomen aan de wensen van MKB en financiers, terwijl de belangen van schuldenaren grotendeels gerespecteerd worden. Volgens deze benadering dient een ‘verpandingsverbod’ buiten toepassing te blijven in de relatie pandhouder/cessionaris – curator; alleen de schuldenaar komt een beroep toe op art. 3:83 lid 2 BW. Deze benadering slaagt alleen, als de grondslag voor onoverdraagbaarheid enkel in de wet gevonden kan worden en niet (ook) in de partijvrijheid.
Date of Award14 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • verpandingsverbod
  • wet opheffing verpandingsverboden
  • relatieve werking art. 3:83 lid 2 BW
  • grondslag onoverdraagbaarheid
  • coface?Intergamma
  • relativering belang verpandingsverboden

Cite this

Het verpandingsverbod: De overdraagbaarheid van vorderingen op naam in het licht van financieringspraktijk
Bisschop, B. (Author). 14 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis