Het vorderen van nakoming van een overeenkomst door een derde

  • S.A. Steenbeek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als een contractspartij wanprestatie pleegt, kan een derde hier nadeel van ondervinden. In dit onderzoek is onderzocht of het onder Nederlands recht voorstelbaar is dat deze derde nakoming vordert van een contractspartij om daarmee het ontstaan van nadeel te vermijden. Hiervoor zijn allereerst factoren vastgesteld waarmee niet alleen samenhang maar ook juridisch relevante samenhang tussen partijen vastgesteld kan worden. Vervolgens is onderzocht wat als grondslag kan dienen om ook daadwerkelijk te kunnen spreken van een rechtsverhouding tussen deze partijen. Deze grondslag kan gevonden worden in de redelijkheid en billijkheid, het zorgvuldigheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel. Tot slot is vastgesteld welke rechtsgevolgen aan deze rechtsverhouding verbonden kunnen worden gegeven de onderzoeksvraag. Hiertoe is beargumenteerd dat deze derde vooreerst een formele plek binnen het contract moet krijgen middels het kwalificeren van verschillende contracten als een meerpartijenovereenkomsten of het inlezen van een derdenbeding in de overeenkomst. Vervolgens heeft de derde op grond daarvan recht om nakoming te vorderen van wat dan zijn medecontractspartij is geworden.
Date of Award3 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorTon Lamers (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • samenhangende contracten
  • samenhangende re
  • nakoming
  • overeenkomst
  • derden
  • relativiteitsbeginsel

Cite this

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst door een derde
Steenbeek, S. A. (Author). 3 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis