Hoe verhoudt de handhaving van de (in oorsprong) Europees mededingingsrechtelijke zorgplichten door de toezichthouder ACM zich tot de handhaving van de rechter?

  • Candida la Maitre-Puister

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie bespreek ik de manier waarop de handhaving van (in oorsprong) Europese mededingingsrechtelijke zorgplichten zich verhoudt tot de handhaving van de rechter.
Het betreft een verkennend kwalitatief onderzoek naar de juridische maatstaven op het gebied van zorgplichten die naar voren komen uit een zestal casus waarbij zowel de ACM als de rechter uitspraken doen. Het betreft drie casus waarin de rechter de ACM grotendeels in het gelijk stelt en drie casus waarin ACM grotendeels wordt gecorrigeerd. Gezien het verkennende karakter en het beperkte aantal casus waarop ik mij baseer, kunnen er geen harde of te generaliseren conclusies worden getrokken. Het betreft een aanzet tot nader onderzoek.
De scriptie bestaat uit een theoretisch gedeelte over de ideale mededingingssituatie waarnaar wordt gestreefd in Europa en Nederland. Hierin worden ook zorgplichten nader gedefinieerd.
Hierna volgt een praktijkgedeelte, de casus waarin de uitspraken van de ACM en de rechter worden uiteengezet. In het laatste deel geef ik antwoord op de probleemstelling.

Mijn antwoord op de probleemstelling houdt in dat zowel de ACM als de rechter op verschillende punten al dan niet bijdragen aan het gestand doen van zorgplichten ten behoeve van een vrije mededinging.
Date of Award18 Aug 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorIgor van Loo (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • Mededingingsrecht
  • ACM
  • kartelvorming
  • concentratietoezicht
  • zorgplichten
  • boetebesluiten

Cite this

Hoe verhoudt de handhaving van de (in oorsprong) Europees mededingingsrechtelijke zorgplichten door de toezichthouder ACM zich tot de handhaving van de rechter?
la Maitre-Puister, C. (Author). 18 Aug 2019

Student thesis: Master's Thesis