Hoger beroep in strafzaken; een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de behandeling van een strafzaak in twee feitelijke instanties

  • C.H. den Blaauwen-Jansen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door het bestuderen van de toepasselijke literatuur en jurisprudentie zal ik een antwoord proberen te vinden op mijn onderzoeksvraag of het hoger beroep in strafzaken beperkt kan worden, en zo ja, op welke wijze dit dan dient te gebeuren. Bij het beantwoorden van mijn vraag heb ik ook de rechtspraktijk meegewogen. Als eindconclusie geef ik aan, dat hoger beroep in strafzaken mijns inziens niet altijd mogelijk moet zijn. Mijns inziens geven de internationale verdragen en de jurisprudentie voldoende ruimte voor beperking ervan. Vooral in “lichte” zaken zou er, vanwege de controle- en herkansingsfuncties, hoger beroep en dus een behandeling van de zaak in twee feitelijke instanties, mogelijk moeten zijn. De zwaardere zaken krijgen voldoende aandacht door de opsporingsinstanties en de eerste feitenrechter, waardoor partijen mijns inziens kunnen volstaan met een gang naar de Hoge Raad voor de beantwoording van de rechtsvragen.
Date of Award2 Nov 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Hoger beroep in strafzaken; een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de behandeling van een strafzaak in twee feitelijke instanties
Blaauwen-Jansen, C. H. D. (Author). 2 Nov 2012

Student thesis: Master's Thesis