Hoogbegaafde leerling in het primair onderwijs tussen wal (schoolplicht) en schip (zorgplicht)

  • Dan Brandenburg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In Nederland geldt voor kinderen in het primair onderwijs een verplichting tot inschrijving en een verplichting tot daadwerkelijk bezoek aan de school. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat de naleving van de leerplicht, overeenkomstig de leerplichtwet, geschiedt. Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces dient te doorlopen. Hiervoor is de pedagogische professie verantwoordelijk. Uit onderzoek van de universiteit van Nijmegen blijkt dat op de meeste scholen geschikte programma’s voor de groep hoogbegaafde leerlingen ontbreken. Met als gevolg dat veel hoogbegaafde leerlingen onderpresteren en/of te maken krijgen met sociaal emotionele problemen. Daarnaast is er veel onbegrip voor hoogbegaafden. Mede omdat de kennis en inzicht omtrent de hoogbegaafden niet aanwezig is. Alternatieve mogelijkheden zoals het oprichten van speciale scholen voor hoogbegaafden is bijna onmogelijk en thuisonderwijs is wettelijk strafbaar. De stichtingsnormen zijn dermate hoog dat het vrijwel onmogelijk is een school te kunnen bekostigen uit overheidsgelden. De Leerplichtwet 1969 sluit thuisonderwijs als vrijstellingsgrond uit, hoewel er positieve resultaten zijn verkregen uit onderzoek. Het is gebleken dat ouders uitstekende coaches kunnen zijn, die flexibel kunnen inspelen op de behoeften van hun kind. In deze bestaat er inconsistentie tussen de Leerplichtwet en de zorgplicht voor passend onderwijs. In de komende jaren wil de minister van OCW middels de uitwerkingsnotitie Vernieuwing Zorgstructuren ervoor zorgen dat geen enkel kind meer tussen wal en schip valt. Het invoeringsplan Passend onderwijs beschrijft een aantal concrete activiteiten op weg naar de invoering van passend onderwijs voor elk kind in 2011. Om herkenning en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen te stimuleren wordt een aantal projecten uitgevoerd op het gebied van deskundigheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs. Voor ouders van hoogbegaafde kinderen is het een positief signaal dat het ononderbroken ontwikkelingsproces gewaarborgd wordt. In tegenstelling tot de weigering van de politiek in de jaren zestig om de pedagogische professie daar wettelijk op te kunnen aanspreken, wordt nu wel een juridisch kader ontwikkeld. Als vangnet voor de plicht passend onderwijs te verzorgen zou thuisonderwijs als vrijstellingsgrond kunnen dienen. Men zou, net als in andere landen, voorwaarden aan het thuisonderwijs kunnen stellen zodat de kwaliteit van het onderwijs blijft gewaarborgd. Door het oprichten van speciale scholen voor kinderen met beperkingen na invoering van de Leerplichtwet in 1901, ontwikkelden deze scholen zich tot expertise-centra. Men zag mede daardoor in dat er een aanvullende opleiding noodzakelijk was om kinderen met beperkingen beter te kunnen onderwijzen. Parallel hieraan kunnen speciale scholen voor hoogbegaafden als expertise-centra dienen voor de reguliere scholen. Aanvullende opleidingen voor leerkrachten die werken met hoogbegaafde leerlingen zijn dan ook noodzakelijk. In plaats van het opnieuw stichten van een speciale school voor hoogbegaafden, zou men het brinnummer kunnen gebruiken van een bestaande school en middels regelingen omtrent de groeiformatie, maar ook middels extra financiële ondersteuning van de overheid, een dergelijke school kunnen bekostigen.
Date of Award2 Jul 2008
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorProf.mr. P.P.J. Zoontjens (Supervisor) & Ine van Haaren - Dresens (Examinator)

Cite this

Hoogbegaafde leerling in het primair onderwijs tussen wal (schoolplicht) en schip (zorgplicht)
Brandenburg, D. (Author). 2 Jul 2008

Student thesis: Master's Thesis