Impact van Thesisonderzoek op de Onderwijspraktijk Volgens Studenten Onderwijswetenschappen

Translated title of the thesis: Impact of Thesis Research on Educational Practice, According to Students of the Learning Sciences
 • Garmt Meulendijks

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Valorisatie binnen een onderwijs- of kenniscontext is ‘een proces van waardecreatie uit kennis, door deze geschikt en beschikbaar te maken voor economische en maatschappelijke benutting en te vertalen in producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid’. Binnen de onderwijspraktijk uit zich dit in impact; veranderingen als direct of indirect gevolg van wetenschappelijk onderzoek. Over de impact van onderzoek dat is gedaan door studenten Onderwijswetenschappen is vrij weinig bekend. Om zicht te krijgen op hoe de impact van thesisonderzoek op de onderwijspraktijk vorm krijgt is dit onderzoek uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek was het beschrijven van de impact van thesisonderzoek op de onderwijspraktijk volgens studenten Onderwijswetenschappen. Dit is gedaan door factoren te onderzoeken die een rol spelen in het bewerkstelligen van impact: (a) de relevantie van het onderzoek, (b) de door de onderzoeker ondernomen disseminatie-activiteiten, (c) de ervaren gebruikswaarde en (d) de uiteindelijke benutting van de onderzoeksresultaten. Er is gebruik gemaakt van een convergent mixed methods design, waarbij documentanalyse van de theses van alumni van de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit, surveyonderzoek en interviews onder dezelfde populatie als datatypen zijn gecombineerd om te komen tot een rijke beschrijving van het centrale fenomeen ‘impact van thesisonderzoek op de onderwijspraktijk volgens studenten Onderwijswetenschappen’. In totaal zijn 161 theses uit de periode 2007-2017 kwalitatief gecodeerd om een beeld van de impact van de theses ten tijde van de verslaglegging te krijgen. Daarnaast is bij de gehele populatie alumni uit die periode (N=217) een survey afgenomen om de huidige impact in kaart te brengen. Het responspercentage op deze survey was 38,7% (N=84). Om deze informatie verder te verrijken zijn ook een aantal interviews afgenomen. In totaal zijn twintig potentiële deelnemers hiervoor benaderd op basis van purposive sampling. Er zijn vijf interviews afgenomen. De theses zijn kwalitatief geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende soorten deductieve en inductieve codering volgens methodieken zoals beschreven in Qualitative Data Analysis (Miles, Huberman, & Saldaña). De survey is door de onderzoeker ontwikkeld, gebaseerd op de vragenlijsten uit het Impact Assessment Geesteswetenschappen (Broek & Nijssen) en verder uitgewerkt op basis van literatuurstudie. De reden hiervoor was dat voor het meten van de huidige impact slechts een beperkt aantal instrumenten beschikbaar waren, die niet direct konden worden toegepast binnen de context van thesisonderzoek. Voor het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van de toolkit ‘Narratief van Waardecreatie’ (Wenger, Trayner, & De Laat). De conclusie van het onderzoek is dat studenten hun onderzoek zien als praktisch en wetenschappelijk relevant, al is de beoogde impact vaak beperkt in scope en gradatie. Doelen die wordt beoogd worden in veel gevallen bereikt. Studenten dissemineren onderzoeksresultaten doorgaans binnen hun eigen netwerk en de context waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. Gebruikswaarde ontstaat door een hoge mate van betrokkenheid van participanten. Veel theses leveren volgens studenten bruikbare producten op. De benutting van resultaten, indien dit gebeurt, levert blijvende impact op. Deze is echter ook vaak beperkt in scope en gradatie. De impact neemt dan vooral de vorm aan van beleidsmatige veranderingen, veranderingen in denken en handelen en in mindere mate bruikbare producten, die vooral van invloed zijn op leerlingen, studenten en onderwijzend personeel. Dit onderzoek is een eerste schets van de impact die thesisonderzoek kan hebben op de onderwijspraktijk. De verkregen dataset leent zich voor verdere statistische analyse en validatie van de beschrijving.
  Date of Award23 Jul 2018
  Original languageDutch
  SupervisorSjef Stijnen (Supervisor) & Jo de Neubourg - Boon (Examiner)

  Keywords

  • valorisatie
  • waarde creatie
  • impact
  • gebruikswaarde
  • benutting

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '