Implementatie van Duurzaam Beoordelen.
: Een GCM Studie voor Praktijk- en Theorie-Geïnformeerde Ontwerpprincipes voor het Middelbare Beroepsonderwijs.

Translated title of the thesis: Implementation of Sustainable Assessment.: A GCM Study for Practice and Theory Informed Design Principles for Vocational Education.
  • Sanne Keetels

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Samenvatting
Duurzaam beoordelen biedt een nieuw perspectief om de bestaande beoordelingspraktijk in het mbo te hervormen naar een praktijk die bijdraagt aan het leven lang leren van een student. Het implementatieproces is echter moeizaam en vindt nog onvoldoende plaats, omdat de opvattingen van docenten over duurzaam beoordelen in de huidige wetenschappelijke literatuur ontbreekt, terwijl zij de centrale schakel zijn voor een succesvolle implementatie. Het doel van dit ontwerpgerichte onderzoek is om breedgedragen ontwerpprincipes te formuleren ter bevordering van de duurzame beoordelingspraktijk van de participerende mbo-instelling, waarin zowel opvattingen van docenten als wetenschappelijke inzichten elkaar complementeren. Hiertoe is het mixed method ontwerp van group concept mapping (GCM) gebruikt. Er hebben 27 mbo-docenten deelgenomen aan het onderzoek. Door middel van een brainstorm zijn 73 stellingen over duurzaam beoordelen verzameld door 27 docenten. Deze stellingen zijn aangevuld met 11 ontwerpuitgangspunten uit de wetenschappelijke literatuur. De totale statements-set bestaande uit 84 stellingen, is door 19 docenten gesorteerd en door 11 docenten gescoord op belang en haalbaarheid. Een multi-dimensionele schaalanalyse en hiërarchische clusteranalyse resulteerden in een 8-cluster concept map. De clusters waren: 1) Voorwaarden voor beoordelingssituaties, 2) Docent als coach, 3) Hulpmiddelen, 4) Zelfsturing, 5) Organisatiecultuur, 6) Voorwaarden voor implementatie, 7) Ipsatief beoordelen, 8) Groeimindset. Uit de resulterende conceptmap met cluster-indelingen en cluster-scores, zijn ontwerpprincipes afgeleid die een gerede kans hebben door docenten in de praktijk te worden geïmplementeerd. Daarnaast zijn ook de in de theorie beschreven uitgangspunten van duurzaam beoordelen vanuit het praktijkperspectief van docenten gevalideerd en gecontextualiseerd.
Date of Award19 Apr 2021
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • leven lang leren
  • duurzaam beoordelen
  • ontwerpprincipes
  • mbo
  • group concept mapping

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'