In één oogopslag naar een gezond IT projectportfolio

  • G.R. Schoeman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties hebben op dit moment nog geen methode om de gezondheid van het IT Project Portfolio te meten. Deze studie brengt daar verandering in. Met behulp van in eerder wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen assessment criteria is een dashboard opgesteld. Daarbij is ook literatuuronderzoek gedaan naar onderliggende meetbare aspecten en structurele kenmerken en ontwerpeisen van een dashboard. De bruikbaarheid van het dashboard is binnen dit onderzoek getoetst aan de hand van een single case study. Respondenten hebben het dashboard ingevuld, in een plenaire sessie besproken en daarna zijn individuele interviews afgenomen. Geconcludeerd mag worden dat het samengestelde dashboard bruikbaar is als leidraad voor organisaties. Het is voor organisaties daarom aan te bevelen om vaker met behulp van dit dashboard de gezondheid van het ITPP in kaart te brengen.
Date of Award11 May 2021
Original languageDutch
SupervisorRuud Wissenburg (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • IT Project Portfolio
  • Dashboard
  • Gezondheid
  • Volwassenheid

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'