Informatieplicht, de Hydra van het financiële recht
: Een studie naar de oogmerken van de informatieplicht in het financiële toezichtrecht en het civiele recht

Translated title of the thesis: Duty to inform, the Hydra of financial law.: A study of the objectives of the duty to inform in financial regulatory law and civil law.
  • J.H.M. Wondergem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Behandeld worden verschillende vormen van informatieplicht in de dienstverlening relatie tussen bank en cliënt. Als eerste gelden regels van het civielrechtelijke overeenkomstenrecht, zoals de plicht de cliënt afdoende te informeren over de aangeboden dienst alsook de plicht van de cliënt zich hier over te informeren. Kennisasymmetrie en maatschappelijke positie kunnen hierbij als corrigerende omstandigheden een rol spelen. Verder gaan de bijzondere zorgplichten van een bank, een bij uitstek deskundig te achten professionele dienstverlener, ook vanwege de functie in het maatschappelijk verkeer. Het informeren naar de financiële situatie van de cliënt om deze indringend te kunnen adviseren en eventueel de dienst te weigeren maakt hiervan onderdeel uit. Europese regelgeving heeft inmiddels het financieel publiekrecht sterk beïnvloed. Met regels ter bescherming van de consument zoals de ‘ken-uw-cliënt’ verplichtingen, en de plicht eerlijke en transparante informatie te verstrekken. Tenslotte de informatieplicht ter bestrijding van het witwassen van criminele gelden en terrorismefinanciering. Eveneens een ‘ken-uw-cliënt’- protocol, echter dit betreft de identiteit van betrokken partijen en herkomst van het vermogen; niet direct ter bescherming van de individuele cliënt, maar wel ter bescherming van het vertrouwen in het financieel stelsel en daarmee indirect de cliënt.
Date of Award29 Jan 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • informatieplicht
  • dwaling
  • zorgplicht
  • bank
  • consumentenbescherming
  • antiwitwaswetgeving

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'