Integratiegericht coachen in het mbo.
: Kwalitatief onderzoek naar interventies en cognities van docenten bij integratiegericht coachen.

Translated title of the thesis: Integration-oriented coaching in vocational education.: Qualitative research into interventions and cognitions of teachers concerning integration-oriented coaching .
  • Saskia Aarninkhof - Rijkenberg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) opereren studenten in verschillende contexten. Studenten moeten de vaardigheid ontwikkelen het geleerde in deze contexten te expliciteren en integreren tot beroepscompetenties. In dit onderzoek noemen we deze vaardigheid integratief denken. Hoewel integratie van leerinhouden alom als belangrijk wordt gezien, wordt het nauwelijks als een vaardigheid opgevat waarin studenten begeleid kunnen worden. Deze vorm van coaching duiden we aan als integratiegericht coachen.
Voor dit onderzoek is integratief denken geoperationaliseerd aan de hand van leeractiviteiten en integratiegericht coachen aan de hand van interventietypen en leermechanismen voor boundary crossing. Daarnaast zijn in de literatuur essentiële randvoorwaarden voor integratiegerichte coaching aangetroffen. De bevindingen vanuit de literatuur zijn samengebracht in een analysekader voor integratiegericht coachen.
Het analysekader is gebruikt als lens om in de praktijk de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 1) Welke coaching interventies zetten docenten in tijdens integratiegericht coachen?
2) Welke cognities van de docenten liggen ten grondslag aan hun integratiegerichte coaching?
Het onderzoek betrof een casestudie onder zeven docenten binnen één mbo-opleiding. Er zijn elf audiovisuele lesopnames gemaakt in verschillende leerjaren. Daarnaast is met elke docent een interview afgenomen. Lesopnames en interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd aan de hand van het analysekader dat waar nodig werd aangevuld met nieuwe categorieën. Na codering zijn frequenties berekend en is gezocht naar patronen in de data.
Ongeveer twee derde van de ingezette interventies betreft uitleg geven en ondersteuning bieden. Circa 70% van de interventies stimuleert een van de leermechanismen. Er bleek sprake van een duidelijke focus op het mechanisme identificatie en in mindere mate coördinatie. De mechanismen reflectie en transformatie werden nauwelijks gestimuleerd. Herinneren bleek de meest uitgevoerde leeractiviteit onder studenten, gevolgd door oriënteren en kritisch verwerken. Reflecteren werd weinig waargenomen, analyseren en kritisch reflecteren helemaal niet. Al met al stimuleerden de ingezette interventies nauwelijks de mechanismen en leeractiviteiten die diepgaandere integratie in gang kunnen zetten bij studenten.
De cognities van docenten bleken weliswaar in sterke mate als doelgericht gekarakteriseerd te kunnen worden, maar daarbij was sprake van een sterke focus op het willen activeren van voorkennis en herkenbaar maken van theorie. Daarnaast bleek het denken van docenten sterk gericht op het op gang brengen van (meer) dialoog met en tussen studenten en het zorgen voor een veilige omgeving voor studenten. Naast de randvoorwaarden voor goed, integratiegericht coachen uit het analysekader bleken ook onderwijsvorm en tijd een rol te spelen in de cognities van docenten.
Dit onderzoek draagt bij aan uitbreiding van de kennis over coaching in het mbo. Daarnaast concretiseert deze studie twee nieuwe, belangrijke vaardigheden binnen geïntegreerde curricula, te weten integratief denken en integratiegericht coachen. Het analysekader bleek een bruikbare lens voor het onderzoeken van integratiegericht coachen in de praktijk. Op basis van onze bevindingen konden we het analysekader uitbreiden.
Date of Award20 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • Integratiegericht coachen
  • integratief denken
  • integratie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'