Invloed van Formatieve Oefentoets op Hogere Orde Kennis Eindtoets

Translated title of the thesis: Influence of Formative Practice Test on Higher Order Knowledge Final Test
  • Petra Szczerba

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Formatief toetsen is ondersteunend aan het leerproces en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Over de voorwaarden waaronder formatief toetsen effectief is, is weinig onderzoek verricht. De geheugenpsychologie heeft echter wel veel onderzoek gedaan naar effectieve leerstrategieën die overeenkomsten vertonen met processen van (tussentijds) formatief toetsen (Adesope, Trevisan, & Sundararajan, 2017; Roediger & Karpicke, 2006). Vanuit een overzichtsstudie die verricht is door Dirkx, Joosten-Ten Brinke, en Camp (2019) is een tiental richtlijnen voor formatieve toetsing ontwikkeld. Aanvullende feedback kan hierbij waardevol zijn (Roediger & Butler, 2011; Rowland, 2014). De inzichten van waaruit deze richtlijnen tot stand zijn gekomen zijn, zijn afkomstig van onderzoeken gericht op kennis en vaardigheden van lagere orde. Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de effecten van effectieve leerstrategieën bij hogere orde kennis en vaardigheden. Van studenten in het hoger onderwijs worden deze echter wel verwacht. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat het effect was van een oefentoets, rekening houdend met bovengenoemde richtlijnen, op de resultaten van een hogere orde kennis eindtoets. Daarbij is aanvullend de rol van feedback bij formatieve toetsing meegenomen. Een experimenteel onderzoek is uitgezet onder alle eerstejaarsstudenten van een verpleegkundeopleiding aan een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs. Alle propedeusestudenten (n = 552) zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek waarvan 435 studenten meededen. De controlegroep bestond uit studenten van een eerder onderwijscohort (n = 473). Deelnemers aan het onderzoek ontvingen een oefentoets in lesweek 5, halverwege de onderwijsmodule, waarbij ad random de ene helft van de deelnemers juist/onjuist feedback ontvingen en de andere studenten dezelfde oefentoets kregen met toelichtende feedback. De data zijn geanalyseerd met behulp van ANOVA, ANCOVA, Pearson’s correlatie en regressieanalyse. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat studenten die een oefentoets hebben gemaakt, niet significant hoger scoorden op de eindtoets. Dit gold voor beide experimentele groepen. Ook het type feedback liet geen verschil zien in de eindscores. Voor de scores op de oefentoets was wel een significant effect zichtbaar. De hoogte van de scores op de oefentoets lieten een beperkte samenhang zien met de hoogte van de scores op de eindtoets. De resultaten van het voorliggende onderzoek tonen niet aan dat een oefentoets, ongeacht de vorm van de feedback, effectief is voor de resultaten op de hogere orde kenniseindtoets. Een aanbeveling is om bij soortgelijk vervolgonderzoek op zoek te gaan naar toetsen waarvan het leerdoel betrekking heeft op analyseren, evalueren of creëren. Deze worden in de wetenschappelijke literatuur als hogere orde kennis en vaardigheden beschouwd in tegenstelling tot het toepassen van kennis. Over deze laatste zijn de opvattingen verdeeld.
Date of Award3 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • formatieve toets
  • feedback
  • hogere orde kennis
  • retrieval practice

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'