Invloed van het Instructieformat op de Inschatting van de Mentale Inspanning, de Self-Efficacy en de Ervaren Taakcomplexiteit.

Translated title of the thesis: Effects of the Instruction Format on Anticipated Mental Effort, Self-Efficacy and Perceived Task Complexity.
  • Roelien De Wolf

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Studenten schatten in dat ze met een instructievideo makkelijker leren dan met een instructietekst. Dit heeft mogelijk een keerzijde. Uitgaande van de Cognitive Load Theory (Sweller, 2011) schatten studenten die leren met video in dat ze minder mentale inspanning hoeven te leveren voor een taak, rapporteren een hoge self-efficacy en ervaren daardoor een leertaak als complexer dan verwacht. Dit onderzoek richt zich op deze potentiele nadelen van leren met multimedia. Met een kwantitatief experimenteel onderzoek met een pre-test post-test design werd onderzocht of het instructieformat (video of tekst) invloed had op de inschatting van mentale inspanning, self-efficacy en ervaren taakcomplexiteit. Voor de doelgroep, mbo-studenten uit leerjaar 2 en 3 van een Manager Retail-opleiding (n = 44), maakte het niet uit of ze leerden met video of tekst. De mentale inschatting van studenten in beide condities was nagenoeg gelijk. Er is echter wel een substantieel bewijs dat er verschil is tussen de self-efficacy voorafgaand aan het bekijken van de instructievideo en de self-efficacy erna. Ditzelfde kunnen we concluderen voor de instructietekstconditie. We kunnen niet stellen dat dit verschil komt door het instructieformat. Tot slot rapporteerde de tekstconditie een mindere hoge mate van taakcomplexiteit dan de videoconditie. Dit zou een bewijs zijn voor de aanname dat studenten die een video bekeken weliswaar een hogere self-efficacy rapporteerden, maar vervolgens wel lager scoorden op de toets én de taak als complexer ervaren dan studenten die een tekst lazen. Hier is echter vervolgonderzoek naar nodig.

Date of Award9 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • Instructievideo
  • Instructietekst
  • Inschatting mentale inspanning
  • Self-efficacy
  • Taakcomplexiteit
  • Leeropbrengst

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'