Inzicht in In-tekst versus Rubric-gebaseerde Feedback in het HBO.

Translated title of the thesis: Understanding In-text versus Rubric-based Feedback in Higher Education.
  • Monique Van Rooijen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Feedback is een van de grootste beïnvloeders van leren. Er is echter nog weinig inzicht in verschillen tussen feedbackmodaliteiten zoals verschillen in het type feedback, verschillen in intenties die docenten hebben met de feedback en hoe studenten de feedback die via diverse modaliteiten gegeven wordt, percipiëren. Daarnaast wordt feedback doorgaans vanuit de optiek van de docent bekeken en te weinig vanuit het perspectief van de student. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het soort feedback dat docenten geven, de intentie van de docent en hoe studenten deze feedback percipiëren in twee modaliteiten, namelijk in-tekst of middels een rubric. Om het soort feedback in kaart te brengen is de taxonomie van Hattie en Timperley (2007) gebruikt.
Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 docenten en 16 studenten bij de opleiding Sportmarketing van Fontys. Door middel van het analyseren van feedbackopmerkingen, een korte vragenlijst onder docenten en groepsinterviews met studenten, zijn verschillen tussen feedback gegeven in rubrics en feedback gegeven in de tekst, in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat er weinig verschil is tussen het type feedback dat gegeven wordt in de twee modaliteiten. De meeste feedback kan getypeerd worden als taakgerichte feedback. Wel wordt in de rubric iets meer aandacht besteed aan procesgerichte feedback en feedback met als doel feed forward dan in-tekst. Ook in de intenties zit tussen de modaliteiten weinig verschil. Docenten beogen in beide modaliteiten overwegend een combinatie van feedback en feed forward te geven op zowel de taak, het proces als zelf-regulatie. Wel is in-tekst de spreiding van de voorgenomen feedback over de niveaus van feedback (i.e. taak, proces, zelf-regulatie en persoon) gelijkmatiger dan in de rubric modaliteit. Daarnaast is er een duidelijk verschil te zien tussen de intenties die docenten hebben en het soort feedback dat zij geven, maar deze verschillen zijn aanwezig voor beide modaliteiten. Het is dus niet zo dat de intenties en het gedrag meer in lijn lijken te zijn met elkaar voor in-tekst feedback vergeleken met rubric-gebaseerde feedback. Verder wordt uit de groepsinterviews duidelijk dat studenten wel duidelijke verschillen ervaren in de twee modaliteiten. Feedback in de rubric wordt als algemener ervaren en vooral als nuttig gezien in de beginfase van het schrijven van een onderzoeksvoorstel, terwijl in-tekst feedback bij voorkeur ontvangen wordt in latere versies van de onderzoeksvoorstellen. Door studenten wordt dan ook de voorkeur gegeven aan een combinatie van de twee modaliteiten en van feedback en feed forward.
Date of Award15 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorKim Dirkx (Supervisor)

Keywords

  • geschreven feedback
  • in-tekst versus rubric
  • intenties en percepties

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'