Is een populaire geschillenregeling een stap dichterbij?
: Een onderzoek naar de vraag of de voorgestelde regels van de Wet aanpassing geschillenregeling en ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure de geconstateerde problemen van de geschillenregeling in theorie kunnen oplossen.

Translated title of the thesis: Is the Dutch settlement for shareholders disputes going to be used more frequently?: A study about the changes proposed in de Wet aanpassing geschillenregeling en ontvankelijkheideisen enquêterecht. With a particular focus on if the proposed changes are able to solve the detected bottlenecks of the Dutch shareholders disputes settlement.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van deze scriptie is om te onderzoeken of de regels voorgesteld in de Wet aanpassing geschillenregeling en ontvankelijkheidseisen enquêterecht de geconstateerde knelpunten van de geschillenregeling kunnen op lossen. Middels literatuuronderzoek is achterhaald wat de knelpunten van de huidige geschillenregeling zijn. Daarbij is geconstateerd dat de lange duur en de toetsingsnormen van de procedures ze onaantrekkelijk maken. Vervolgens zijn de voorgestelde verbeteringen uit het voorontwerp voor de geschillenregeling behandeld. Hoewel de duur en de toetsingsnormen van de procedure worden verbeterd, zullen de geconstateerde knelpunten niet worden opgelost. Dat komt, omdat de procedures van de geschillenregeling nog steeds te lang duren en de enquêteprocedure een snel alternatief vormt. In deze scriptie wordt gepleit voor het opnemen van een definitieve aandelenoverdracht in de lijst van eindvoorzieningen van de OK, om op die manier de geschillen- en enquêteregeling met elkaar te combineren.
Date of Award13 Jul 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • aandeelhoudersgeschillen
  • geschillenregeling
  • BV
  • enqueteprocedure
  • aandelenoverdracht
  • eindvoorzieningen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'