Klachtrecht aangeklaagd

: De verschillen in behandeling van klachten van gedetineerden en van cliënten in zorginstellingen nader bekeken.

  • Henk Flinterman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie breekt een lans om bij het behandelen van klacht van mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, de beginselen van behoorlijk bestuur en bestuurlijke betamelijkheid, leidraad te doen zijn. De klachtbehandeling dient voorts te geschieden door een onpartijdig en onafhankelijk orgaan. In het onderzoek is de vigerende klachtregeling voor gedetineerden, die bovenstaande beginselen als uitgangspunt hanteert, met de klachtregeling als bedoeld in de Wet klachtrecht voor cliënten zorgsector en het wetsvoorstel voor klachten van cliënten in de zorg die de huidige regeling zal moeten gaan vervangen, tegen het licht gehouden van de eisen welke de Awb als het EVRM dienaangaande stellen. Alhoewel zowel gedetineerden als cliënten in de zorgsector met elkaar gemeen hebben dat hun verblijf grotendeels uit overheidsmiddelen wordt bekostigd, voldoet de klachtregeling voor cliënten in de zorg niet aan de eisen die wetgever in wetten en verdragen stelt. Aan het al jarenlang wachten op een goede regeling voor de behandeling van klachten voor cliënten de zorgsector dient snel een einde te komen.
Date of Award14 Sep 2014
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Klachtrecht aangeklaagd: De verschillen in behandeling van klachten van gedetineerden en van cliënten in zorginstellingen nader bekeken.
Flinterman, H. (Author). 14 Sep 2014

Student thesis: Master's Thesis