Kritieke succesfactoren voor succesvol samenwerken
: EEN MULTIPLE CASE STUDIE BIJ INKOPER – LEVERANCIER RELATIES BINNEN IT SAMENWERKINGSVERBANDEN

  • T. (Teun) Verstraten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van dit kwalitatieve exploratieve onderzoek is meer inzicht geven in belangrijkste kritische succesfactoren voor succesvol samenwerken bij een inkoper – leverancier relatie, waarbij de inkoper een software pakket afneemt van de leverancier. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het perspectief van de inkoper. Om antwoord op deze vraag te geven is literatuuronderzoek alsmede praktijkonderzoek binnen twee casussen binnen deze context uitgevoerd. Uit het literatuuronderzoek bleek dat er geen expliciet antwoord vindbaar was. Er zijn in totaliteit, na filtering, 41 unieke kritieke succesfactoren gevonden in de huidige literatuur. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd d.m.v. semigestructureerde interviews binnen een multiple case study, Event Data Capturing en Thematic Analysis. Dit onderzoek heeft 13 factoren gevonden die een relatie lijken te hebben met succesvol samenwerken. Vier daarvan hebben een directe belangrijke impact gehad op de mate van succesvol samenwerken in positieve danwel negatieve zin binnen deze twee casussen: Het Vaststellen en onderhouden van een gezamenlijke doelstelling, Professionele houding van beide partijen, De beste mensen voor het project selecteren en behouden en Direct contact tussen de juiste stakeholders. Er lijkt een mogelijke invloed te zijn van het goed op orde hebben van deze vier factoren en de mate van succesvol samenwerken binnen deze context.
Date of AwardApr 2020
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Kritieke succes factoren
  • Samenwerken
  • Samenwerkingsverband
  • Event Data Capturing
  • Thematic Analysis
  • Case Study

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'