Kwalitatief goede mentoring.
: Een group concept mapping studie naar opvattingen van mentoren en mentees over kwalitatief goede mentoring in het middelbaar beroepsonderwijs.

Translated title of the thesis: Good-quality mentoring.: A group concept mapping study about Mentor’and mentees’conceptions towards good quality mentoring in vocational education.
  • Marriet Compaijen - den Hengst

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de afgelopen jaren is mentoring in Nederland in opkomst. Er is veel onderzoek gedaan naar mentoring en er is relatief veel inzicht in kenmerken van goede mentoring. Het probleem is dat bestaand onderzoek met name is uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van de onderzoeker; Wat de opvattingen van mentoren en mentees zijn over kwalitatief goede mentoring is niet onderzocht. Deze opvattingen van praktijkbeoefenaars beïnvloeden wel sterk de kwaliteit van mentoring. Het doel van dit onderzoek is om vanuit mentor- en menteeperspectief kennis en inzicht te krijgen in de opvattingen van mentoren en mentees over kwalitatief goede mentoring. Dit praktijkperspectief is nog niet eerder onderzocht en zou nieuwe kennis kunnen toevoegen aan kennisdomein van kwalitatief goede mentoring. Hiervoor wordt de Group Concept Mapping (GCM) methodiek toegepast. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het European Centre for Evidence Based Mentoring (ECEBM). Er hebben 48 mentoren en 42 mentees van drie mbo-instellingen deelgenomen aan het onderzoek. Door middel van een brainstorm zijn 95 statements voer kwalitatief goede mentoring verzameld door de mentoren en mentees. Deze 95 statements zijn door in totaal 19 mentoren en mentees gesorteerd en vervolgens door 56 participanten gescoord op belang en door 49 participanten op haalbaarheid. Een multi-dimensionele schaalanalyse en hiërarchische clusteranalyse resulteerden in een 6-cluster concept map. De clusters, met kenmerken van kwalitatief goede mentoring waren: 1) Interpersoonlijke communicatie, 2) Basisomgangsvormen, 3) Wederzijdse verwachtingen, 4) Randvoorwaardelijke aspecten, 5) Doelen van mentoring en 6) De rol van de mentor. Uit de resulterende conceptmap met cluster-indelingen en cluster-scores kan een aanzet worden gedaan tot theorievorming en een fundament worden gelegd voor het ontwikkelen van interventies om tot kwaliteitsverbetering van mentoring te komen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergeleken met de bestaande mentoring literatuur. Geconcludeerd kan worden dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gevonden clusters en de in de literatuur gevonden voorwaarden en programmakenmerken van kwalitatief goede mentoring. Daarbij geeft dit onderzoek extra informatie in wat door de praktijk als meest belangrijk en meest haalbaar wordt beschouwd aan de hand van de ratingscores. Het gevonden praktijkperspectief draagt bij aan het valideren en contextualiseren, maar ook aan het verfijnen en concretiseren van de in de theorie beschreven kenmerken en voorwaarden voor kwalitatief goede mentoring. De cluster-indelingen en scoringsdata kunnen dienen als handvatten voor het verbeteren van bestaande mentoringprogramma’s.

Date of Award17 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • kwalitatief goede mentoring
  • group concept mapping
  • mbo
  • opvattingen mentoren
  • opvattingen mentees

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'