Learning Analytics Dashboards en Reflectieve Activiteiten tijdens het Eerstejaars Praktijkvak Biologie
: Het effect van dashboardvisualisaties en reflectieve activiteiten op zelfregulatie, motivatie, niveau van reflectie en prestatie

Translated title of the thesis: Learning Analytics Dashboards and In-class Reflective Activities during a First Year Practical Course Biology : The effect of dashboardvisualisations and reflective activities on self-regulation, motivation, level of reflection and achievement
 • Malika Azhimi

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In de huidige informatiegerichte samenleving, die onderhevig is aan snelle veranderingen, spelen reflectieve vaardigheden een steeds belangrijkere rol. In de onderwijscontext wordt reflectie toegepast om verdiepend en betekenisvol leren met betrekking tot de leerinhoud te versterken. Bovendien wordt reflectie gezien als een kernproces van de ontwikkeling van zelfregulerend leren, waarin feedback en motivatie een belangrijke rol vervullen. De bachelor opleiding Applied Science is een competentiegerichte opleiding tot verschillende beroepen binnen het microbiologische, chemische en technologische werkveld. In de praktijk blijkt dat studenten aan deze opleiding nog onvoldoende op feedback reflecteren en hun eigen leerproces reguleren. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of scaffolding, Learning Analytics Dashboards en reflectieve activiteiten in het eerstejaars praktijkvak biologie van de opleiding Applied Science de zelfregulatie, motivatie, het niveau van reflectie en de prestaties van studenten verhogen. Aan dit quasi-experimentele onderzoek hebben 55 eerstejaarsstudenten (49.1% vrouw) verdeeld over drie klassen van de opleiding Applied Science deelgenomen. In dit onderzoek is elk van deze drie klassen aan een andere didactische interventie onderworpen. In de controlegroep zijn geen didactische interventies toegepast, in de experimentele groep 1 is scaffolding toegepast en in experimentele groep 2 zijn scaffolding, LADs en reflectieve activiteiten toegepast. De verwachting was dat de zelfregulatie, motivatie, het niveau van reflectie en de prestaties zouden toenemen naarmate de didactisch interventies toenamen. Om de onderzoeksvraag en hypothesen te beantwoorden is het verschil in zelfregulatie, motivatie en het niveau van reflectie gemeten. De zelfregulatie en motivatie zijn gemeten met de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & De Groot, 1990) en het niveau van reflectie is gemeten aan de hand van de Reflective Thinking Questionnaire (Kember et al., 2000). In dit onderzoek is niet aangetoond dat scaffolding, Learning Analytics Dasboards en reflectieve activiteiten de zelfregulatie, motivatie, het niveau van reflectie en de prestaties bevorderen. In dit onderzoek is verder naar voren gekomen dat studenten aanmoediging nodig hebben om deel te nemen aan geplande reflectieve activiteiten. Ook is gebleken dat de digitale leeromgeving een prominentere rol in het praktijkonderwijs dient te krijgen om scaffolding mogelijk te maken en het proces van zelfregulerend leren door middel van Learning Analytics Dashboards en geplande reflectieve activiteiten succesvol te ondersteunen.
  Date of Award31 Aug 2018
  Original languageDutch
  SupervisorMarcus Specht (Supervisor) & Karel Kreijns (Examiner)

  Keywords

  • Scaffolding
  • Learning Analytics Dashboards
  • feedback
  • reflectieve activiteiten
  • zelfregulatie
  • motivatie
  • niveau van reflectie

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '