Leerprestaties Voorspellen op het Middelbaar Beroepsonderwijs aan de hand van Eerdere Leerprestaties, Intelligentie en Executieve Functies

Translated title of the thesis: Predicting Academic Achievement on Vocational Education and Training by means of Prior Academic Achievement, Intelligence and Executive Functions
 • M. Knijnenburg

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Voortijdig school verlaten is op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een probleem. Om studenten succesvol hun studie te laten doorlopen is het praktisch om vooraf leerprestaties te kunnen voorspellen zodat, indien nodig, extra ondersteuning aangeboden kan worden. Leerprestaties kunnen voorspeld worden aan de hand van eerdere leerprestaties, intelligentie en executieve functies. Onduidelijk is hoe groot de bijdrage is van deze variabelen op de nieuwe leerprestaties bij oudere adolescenten op het mbo.
  Het doel van dit onderzoek is dan ook ontdekken hoe eerdere leerprestaties, intelligentie en executieve functies zich relateren tot de leerprestaties bij oudere adolescenten op het mbo. Omdat elke beroepsopleiding andere vakken aanbiedt, is er gekozen voor de generieke vakken rekenen en Nederlands als uitkomstmaat voor de nieuwe leerprestatie.
  Er is observationeel onderzoek uitgevoerd bij niveau 3 studenten van het Zadkine Gezondheid, Welzijn en Sport College en het Zadkine Optiek College, een mbo-school in de regio Rotterdam. 119 studenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar hebben meegedaan, van deze groep was 10% man. Na toestemming van de commissie Ethische Toetsing van de Open Universiteit en van de directeur van beide Zadkine colleges, zijn studenten in de klassen tijdens de lessen rekenen of Nederlands benaderd. De deelname aan het onderzoek was op vrijwillige basis, studenten hebben hier toestemming voor verleend.
  Voor de variabele eerdere leerprestaties is gebruikt gemaakt van de cijfers van de nulmeting voor rekenen en Nederlands welke in het reguliere programma is opgenomen. Testen om de waarden voor de variabelen intelligentie en executieve functies te bepalen, zijn afgenomen in de klas. Intelligentie is gemeten met twee korte testen en executieve functies met de Amsterdam Executive Function Inventory. De nieuwe leerprestaties zijn gemeten met een gemiddelde van vier rekentoetsen en een schrijftoets voor Nederlands. Deze toetsen zijn eveneens onderdeel van het reguliere lesprogramma.
  Uit de resultaten blijkt dat eerdere leerprestatie, intelligentie en executieve functies geen relatie hebben met Nederlands, dit lijkt te komen door het lage aantal participanten. Eerdere leerprestatie, intelligentie en executieve functies samen hebben wel een relatie met nieuwe leerprestaties voor rekenen. Voor de variabele executieve functies alleen waren er geen significante waardes vanwege het lage aantal participanten.
  De hypothese van dit onderzoek is deels beantwoord waarbij de beperking van dit onderzoek, te weinig participanten, de voornaamste reden lijkt te zijn van het niet volledig kunnen beantwoorden van de hypothesen. Toch zijn deze resultaten van belang voor mbo scholen om mogelijke uitval beter te kunnen voorspellen. Mbo scholen kunnen er voor kiezen om behalve een nulmeting voor rekenen aan het begin van de opleiding, een vragenlijst voor executief functioneren af te nemen. Zo krijgen de mbo scholen een beter beeld van de student en van de eventuele begeleiding die de student nodig heeft. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn gericht op het aanpassen van de intelligentietest, de volgorde van observationeel onderzoek en voldoende deelnemers voor een grotere kans op significante resultaten.
  Date of Award25 Nov 2018
  Original languageDutch
  SupervisorJérôme Gijselaers (Supervisor)

  Keywords

  • erdere leerprestaties
  • intelligentie
  • executieve functies
  • voorspellen nieuwe leerprestaties

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '