Leidinggeven aan samenwerken.
: Een Kwalitatief Onderzoek naar de Relatie tussen de Leiderschapsstijl van de Teamleider en diens Uitvoering van het Teamgericht HRM-beleid

Translated title of the thesis: Leading to achieve cooperation.: A Qualitative Research into the Relationship between a Team Leader’s Leadership Style and his Implementation of Team-Oriented HRM Policy.
 • Joyce Tammer

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het voortgezet onderwijs moet leerlingen beter voorbereiden op de toekomst door aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij. Veel scholen zoeken al naar nieuwe vormen van onderwijs die meer gericht zijn op de individuele behoeften en talenten van leerlingen. Om dit te bereiken wordt van docententeams gevraagd intensiever en vakoverstijgend samen te werken. Samenwerken als team, met collega’s uit andere vakgebieden, is echter binnen het voorgezet onderwijs niet vanzelfsprekend. Teamgericht HRM-beleid zou teamleiders hierbij kunnen helpen.
  De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Wat is de relatie tussen de leiderschapsstijl van de teamleider en diens uitvoering van het teamgericht HRM-beleid?’. Onderzocht wordt hoe teamgericht HRM in het voortgezet onderwijs wordt toegepast en welke leiderschapskenmerken van teamleiders de samenwerking in teams kunnen bevorderen. Dit kan teamleiders helpen teamgerichte HRM-praktijken op zo’n manier in te zetten, dat dit de teamontwikkeling ten goede komt. Vanuit de wetenschap is de combinatie van teamgericht HRM en leiderschapsstijl, zowel binnen als buiten de educatieve sector, nog weinig onderzocht. Met dit onderzoek wordt getracht hierin meer inzicht te verkrijgen.
  Voor dit onderzoek is een meervoudige casestudie uitgevoerd met enkele teamleden van zes teams, hun teamleiders en de directie van drie instellingen binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. In totaal hebben 24 deelnemers aan het onderzoek deelgenomen; drie directieleden, zes teamleiders en 15 teamleden. Voor het onderzoek zijn tien instellingen benaderd waarvan uiteindelijk drie instellingen hebben toegezegd. Vanwege het beperkte aantal toezeggingen is er geen verdere selectie gemaakt.
  Voor het verkrijgen van data is gebruik gemaakt van een documentenanalyse en interviews. In de interviews is de deelnemers per onderdeel van teamgericht HRM gevraagd of deze in het team worden toegepast en hierbij de leiderschapsstijl van de teamleider te beschrijven. De interviews zijn afgenomen in mei en juni 2018. De directie en teamleiders zijn individueel bevraagd, de teamleden die wilden meewerken, gezamenlijk.
  Uit de resultaten blijkt dat voor alle instellingen geldt dat de beleidsdocumenten geen of nauwelijks verwijzingen bevatten naar teamgericht HRM, maar dat de deelnemers van sommige instellingen het in de praktijk in meer of mindere mate wel ervaren. Dit lijkt te maken te hebben met de fase van teamontwikkeling waarin de verschillende teams zich bevinden. Daarnaast hangt deze fase van teamontwikkeling ook samen met de manier waarop de leiderschapsstijl van de teamleider door het team wordt ervaren. Hoe meer een team samenwerkt en alle teamleden de noodzaak voelen om met elkaar samen aan de gezamenlijke doelen te werken, hoe meer de leiderschapsstijl als transformationeel wordt ervaren.
  Kijkend naar de resultaten lijkt het dat wanneer een team functioneert als een samenwerkend team, er meer teamgerichte HRM-praktijken ingezet worden en dit samenhangt met een coachende en stimulerende leiderschapsstijl.
  Date of Award23 Jul 2018
  Original languageDutch
  SupervisorP. Runhaar (Supervisor), Marjan Vermeulen (Supervisor) & Jo de Neubourg - Boon (Examiner)

  Keywords

  • teamgericht HRM
  • leiderschapsstijlen
  • samenwerking
  • docententeams
  • voortgezet onderwijs
  • teamleiders

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '