Leidt een Professionaliseringsactiviteit tot Meer Formatieve Activiteiten in de Klas?

Translated title of the thesis: Does Professional Education Lead to More Formative Activities in the Classroom?
 • Diana van Heusden-Kok

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In de lerarenopleiding voor mbo-docenten is onvoldoende aandacht voor toetsen en beoordelen in zowel summatieve als in formatieve zin (Bartman, 2016; Joosten-ten Brinke, 2011). Bij formatieve toetsen gaat het om activiteiten die bijdragen aan het leerproces van de studenten (Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2014; Sluijsmans et al., 2013). Doorgaans hebben deze activiteiten een positief effect op de leerprestaties en motivatie van studenten (Cauley & McMillan, 2010; Heitink, Van der Kleij, Veldkamp, Schildkamp & Kippers, 2016; Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2014). Om docenten van het ROC Alfa-college te ondersteunen in het vormgeven en inzetten van formatieve activiteiten, is een professionaliseringsactiviteit over formatieve activiteiten ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of een professionaliseringsactiviteit over formatieve activiteiten bijdraagt aan de inzet van formatieve activiteiten door docenten en de motivatie van studenten. De onderzoeksvraag luidde: Draagt een professionaliseringsactiviteit over formatieve activiteiten bij aan het inzetten van formatieve activiteiten door docenten in het mbo en aan een hogere motivatie van studenten? Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij het team Verzorging/Verpleging, waar 35 docenten en 21 studenten vrijwillig participeerden. Er is een pretest posttest quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd met drie onderzoeksgroepen: de trainingsgroep, de controlegroep en de studenten. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag, was op verschillende manieren kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld. Er was lesmateriaal geanalyseerd, lessen zijn geobserveerd en docenten en studenten zijn geïnterviewd, dit alles aan de hand van een analysekader gebaseerd op Sluijsmans, Joosten-ten Brinke en Van der Vleuten (2013). Tevens was bij studenten de intrinsic value schaal van de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & De Groot, 1990) afgenomen, vertaald naar het Nederlands. De resultaten laten zien dat de docenten meer formatieve activiteiten in zijn gaan zetten na de professionaliseringsactiviteit, maar een directe hogere motivatie bij studenten was niet gemeten. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan verdere professionalisering van docenten op het gebied van formatieve activiteiten worden vormgegeven. Er dient daarbij vooral aandacht te zijn voor het effect van de inzet van formatieve activiteiten op de motivatie van studenten. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een langdurig onderzoek met meerdere teams en andere ROC’s. Tevens zou een ontwerpstudie uitgevoerd kunnen worden, in combinatie met het inrichten van een professionele leergemeenschap, om de professionaliseringsactiviteit voor en door docenten te laten zijn, waardoor mogelijk vraag en aanbod nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
  Date of Award12 May 2017
  Original languageDutch
  SupervisorKim Dirkx (Supervisor)

  Keywords

  • Formatieve activiteiten,
  • docentprofessionalisering
  • motivatie

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '