Levenslang in Nederland
: EEN ONDERZOEK NAAR DE NEDERLANDSE TENUITVOERLEGGINGSPRAKTIJK VAN DE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF IN HET LICHT VAN ARTIKEL 3 EVRM

Translated title of the thesis: Life imprisonment in the Netherlands: An investigation into the Dutch execution practice of the life sentence in the light of article 3 of the ECHR.
  • Z Koshnao

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met deze scriptie wordt getoetst of de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf voldoet aan het EVRM. In de literatuur en rechtspraak is namelijk veel kritiek op de huidige tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Rechtspraak van het EHRM en de HR toonde aan dat de Nederlandse levenslange gevangenisstraf niet voldeed aan het EVRM. Hierop trad het Besluit Adviescollege levenslanggestraften in werking in een poging de mogelijkheid van oplegging van de levenslange gevangenisstraf in stand te houden. Dit besluit komt niet zonder de nodige kritiek. De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: ‘Is de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf door het Besluit Adviescollege levenslanggestraften in overeenstemming met artikel 3 EVRM en, zo nee, welke aanpassingen zijn er dan nodig?’ Recentelijk heeft de Hoge Raad zich weer uitgelaten over de tenuitvoerleggingspraktijk en de rehabilitatiemogelijkheden van levenslanggestraften. In deze scriptie wordt de huidige stand van zaken besproken.
Date of Award4 Mar 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'