Maatregelen om computational thinking te implementeren in funderend onderwijs
: Noodzakelijke Maatregelen om Computational Thinking te implementeren in funderend Onderwijs Een Group Concept Mapping Studie

Translated title of the thesis: Implementing computational thinking in K-8: Necessary Measures to implement Computational Thinking in grounded Education A Group Concept Mapping Study
 • Marinka Coenders-Kupers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende, gedigitaliseerde samenleving, is het belang van 21e -eeuwse vaardigheden zoals ‘digitale geletterdheid’ evident. Dit omvat de deelvaardigheden ICT- basisvaardigheden, media wijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (CT). Daarom is de staatssecretaris van onderwijs van plan deze vaardigheden op te nemen in een herzien kerncurriculum voor het funderend onderwijs. Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk te weten welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat scholen te weinig aandacht besteden aan alle aspecten van digitale geletterdheid, waaronder CT. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een overzicht van de noodzakelijke maatregelen om CT duurzaam in het funderend onderwijs in Nederland te implementeren.
  Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is de group concept mapping methodiek gehanteerd. Dit is een participatieve mixed-method die de gemeenschappelijke ideeën van een groep expliciet maakt. Zeventig mensen registreerden zich in de concept mapping webomgeving en 39 personen leverden uiteindelijk een effectieve bijdrage. De deelnemers zijn hoofdzakelijk werkzaam als docent, leerkracht, bestuurder, directeur, staflid of werkvelddeskundige in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Werving vond plaats via het netwerk van de student-onderzoeker en door middel van snowball-sampling. Deelnemers identificeerden vijf thema’s die noodzakelijk zijn om CT te implementeren namelijk: ‘Bepaal inhoud programma’; ‘Bewaak kwaliteit’; ‘Definieer begrip CT’; ‘Vergroot eigen vaardigheden leerkrachten’; ‘Reserveer tijd en geld’. Er is grote overeenstemming over de inhoud van de thema’s/ clusters, met uitzondering van het cluster ‘Bewaak kwaliteit’.
  Desondanks is volgens de groep alleen het cluster ’Definieer begrip CT’ in de praktijk gemakkelijk te implementeren. Verder vindt de groep het zowel belangrijk als haalbaar te benadrukken dat CT geen doel is maar een middel, dat los gezien moet worden van het gebruik van computers en vooral een manier van denken is. Daarnaast wordt het belangrijk en haalbaar gevonden dat schoolbestuurders het proces van CT implementatie ondersteunen en faciliteren. Verder vindt de groep dat, hoewel minder gemakkelijk te implementeren, het belangrijk is dat tijd wordt gecreëerd om goede lessen voor te bereiden die met technologie verrijkt zijn. Daarbovenop vindt men het belangrijk dat, hoewel minder gemakkelijk haalbaar, de school een flexibel team heeft dat om kan gaan met de veranderende eisen van de digitale wereld en dat men zorgt wordt voor een doorlopende leerlijn met heldere doelen en richtlijnen.
  Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over implementatie van CT in het funderend onderwijs. Het geeft aanleiding om kritisch naar de huidige implementatie- maatregelen te kijken en aan de hand van de onderzoeksresultaten aanpassingen te doen zodat leerkrachten ondersteund worden om CT te implementeren in de dagelijkse lespraktijk.
  Date of Award13 Aug 2018
  Original languageDutch
  SupervisorMarcus Specht (Supervisor), Slavi Stoyanov (Supervisor) & Jan van Bruggen (Examiner)

  Keywords

  • computational thinking
  • curriculum
  • funderend onderwijs
  • group concept mapping

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '