Maken Basisschoolleerlingen uit Groep 7 en 8 Gebruik van Effectieve Studeerstrategieën wanneer Zij Zelf Leren?

Translated title of the thesis: Do Primary School Students in the Fifth and Sixth Grade Make Use of Effective Study Strategies when They Study on Their Own?
  • Jordi De Geus

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is veel onderzoek gedaan naar studeerstrategieën, waardoor de effectiviteit van verschillende studeerstrategieën die studenten en leerlingen kunnen toepassen tijdens zelfstudie bekend is. In onderzoek, dat met name bij hoger opgeleiden is uitgevoerd, kwam naar voren dat studenten vertrouwen op studeerstrategieën die minder effectief zijn. Ook leerlingen in de basisschoolleeftijd kunnen baat hebben bij de toepassing van effectieve studeerstrategieën. Toch is het onduidelijk in welke mate zij studeerstrategieën toepassen tijdens zelfstudie. Daarnaast is het onduidelijk in welke mate studeerstrategieën zich lenen voor toepassing binnen specifieke vakgebieden. Daarom richt dit onderzoek zich op leerlingen uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs, waar mogelijk de basis voor het gebruik van juiste studeerstrategieën gelegd zou moeten worden. De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verschillende studeerstrategieën die worden toegepast door leerlingen uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Daarnaast wordt onderzocht welke studeerstrategieën worden toegepast per vakgebied, iets dat in eerder onderzoek nog niet is gebeurd. Op basis van convience sampling zijn acht scholen uit een stichting in Gelderland en Utrecht aangeschreven. Er is voorafgaand aan het onderzoek schriftelijk en mondeling goedkeuring verkregen. Er hebben in totaal 344 leerlingen deelgenomen aan het onderzoek. Deze groep leerlingen bestond uit 192 meisjes en 152 jongens. De deelvragen in dit onderzoek zijn onderzocht middels een survey-design waarbij uit eenzelfde onderzoeksgroep data zijn verkregen. Het survey-design is grotendeels beschrijvend en het laatste deel van het onderzoek is exploratief. Voor dit onderzoek is een bestaande vragenlijst gebruik, welke eerder is toegepast in gelijksoortig onderzoek naar effectief studeren bij studenten van de lerarenopleiding en leraren in het veld Surma, Camp, de Groot, & Kirschner, 2019). De centrale vraag in dit onderzoek is of basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gebruik maken van effectieve studeerstrategieën wanneer zij zelf leren en is onderverdeeld in drie deelvragen. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen gebruik maken van minder effectieve studeerstrategieën. Tevens laten de resultaten zien dat de leerlingen veel effectieve en minder effectieve studeerstrategieën als goed beoordelen. Wat betreft het exploratieve deel kan voorzichtig worden gesteld dat leerlingen vinden dat bepaalde studeerstrategieën beter passen binnen bepaalde vakgebieden dan andere studeerstrategieën. De conclusie binnen dit onderzoek is dat leerlingen in het basisonderwijs studeerstrategieën van wisselende effectiviteit gebruiken wanneer zij zelf studeren. Ook blijkt dat leerlingen het moeilijk vinden om de effectiviteit van studeerstrategieën in te schatten. Tenslotte is in dit onderzoek een eerste verkenning gedaan van het strategiegebruik afhankelijk van het vakgebied en de resultaten laten zien dat er verschillen worden aangeven door de leerlingen. Dit is tot zover bekend niet eerder onderzocht en zou een opmaat kunnen zijn voor vervolgonderzoek.
Date of Award24 Nov 2020
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • Effectieve studeerstrategieën
  • leerlingen
  • basisschool
  • basisonderwijs
  • leren
  • retrieval practice
  • distributed practice

Cite this

'