Mastertheses Onderwijswetenschappen in de Onderwijspraktijk: De Invloed van Persoonlijke en Organisatorische Factoren op Valorisatie van Onderwijsonderzoek

Translated title of the thesis: Master’s Theses Learning Sciences in Educational Practice: The Influence of Personal and Organisational Factors on the Valorisation of Educational Research
 • Mirjam Zielhuis-van den Heuvel

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Valorisatie wordt omschreven als het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. Valorisatie kent vele vormen, waaronder patenten, onderwijs en onderzoeksartikelen, maar in het onderwijs komt valorisatie nog niet optimaal tot stand. Voor valorisatie in het onderwijs zijn zowel persoonsgebonden factoren als factoren op het niveau van de onderwijsorganisatie van belang. Het doel van dit exploratieve onderzoek was om na te gaan wat de invloed is van deze onafhankelijke factoren op valorisatie van mastertheses Onderwijswetenschappen. Daartoe werden acht onderzoeksvragen opgesteld. De onderzochte persoonlijke factoren betroffen (1) het op eigen initiatief volgen van de opleiding Onderwijswetenschappen, (2) het bekleden van een hogere functie of het hebben van een uitgebreider takenpakket, (3) het geslacht en (4) het aantal jaren werkervaring. De organisatorische factoren betroffen (5) de aanwezigheid van een voorziening voor bij- en nascholing, (6) de participatie in onderzoeksgroepen, (7) de financiering van de opleiding Onderwijswetenschappen en (8) het beschikbaar stellen van tijd voor de opleiding Onderwijswetenschappen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve data. Deze data zijn verzameld door middel van een survey die betrekking had op mastertheses die zijn uitgevoerd door alumni Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit binnen de onderwijsorganisatie waar zij in de periode van afstuderen werkzaam waren. De survey is via e-mail uitgezet onder 217 alumni uit de jaren 2007-2017. De respons op deze digitale vragenlijst was 38,7% (N=84). Bij het samenstellen van de survey zijn vragenlijsten uit het Impact Assessment Geesteswetenschappen (Broek & Nijssen, 2009) gebruikt. Daarnaast zijn op basis van de bestudeerde literatuur en op basis van de doelgroep van dit onderzoek vragen toegevoegd en weggelaten. De afhankelijke factor valorisatie kan opgevat worden als één totaalschaal, maar kan ook worden gezien als de samenvoeging van de vier schalen praktijkrelevantie, disseminatie, gebruikswaarde en benutting. Er zijn variantieanalyses uitgevoerd ten behoeve van de beantwoording van de acht onderzoeksvragen. Deze analyses zijn uitgevoerd op drie niveaus. Eerst werd als afhankelijke variabele de totaalschaal valorisatie gebruikt. Vervolgens is een variantieanalyse uitgevoerd op de vier onderscheiden schalen. Ten slotte is nagegaan of de onafhankelijke variabelen een significante invloed uitoefenden op de afzonderlijke items uit iedere schaal. Op de totaalschaal valorisatie en op de afzonderlijke schalen werden weinig significante verbanden gevonden zijn. De variantieanalyse op de items uit de schalen liet meer significante relaties zien. Het geslacht van de studenten en het beschikbaar stellen van tijd en geld bleken de meeste invloed te hebben op valorisatie. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de voor deze masterthesis onderzochte persoonlijke en organisatorische factoren van thesisstudenten Onderwijswetenschappen en de onderwijspraktijk waarin zij werkzaam waren ten tijde van hun afstudeeronderzoek, een beperkte invloed hebben op valorisatie van hun mastertheses. Op afzonderlijke items binnen de vier schalen die valorisatie meten, werden daarnaast een aantal significante invloeden gevonden. Voor de generaliseerbaarheid van de uitkomsten uit het onderzoek, is het wenselijk dit onderzoek op uitgebreidere schaal te repliceren.
  Date of Award5 Aug 2018
  Original languageDutch
  SupervisorSjef Stijnen (Supervisor) & Jo de Neubourg - Boon (Examiner)

  Keywords

  • valorisatie
  • onderwijs
  • praktijkrelevantie
  • benutting
  • disseminatie
  • gebruikswaarde

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '