Mededingingsbeleid en duurzaamheid

: De handhaving door de Autoriteit Consument en Markt onder het vergrootglas

  • Chris van Beekveld

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Weergave van een onderzoek naar de vraag : “Houdt de Autoriteit Consument en Markt ( ACM) bij de handhaving van de mededingingswetgeving in voldoende mate rekening met eventuele relevante maatschappelijke factoren?” Toespitsing van het onderzoek op twee analyses die recent door de ACM zijn uitgevoerd van duurzaamheidsinitiatieven door marktpartijen, die de mededinging beperken: Het voornemen tot sluiting van 5 oudere kolencentrales in het kader van het SER- Energieakkoord, en het streven om vanaf 2020 nog slechts duurzamer geproduceerd kippenvlees in de Nederlandse supermarkten te verkopen. In beide gevallen oordeelt de ACM dat het kartelverbod wordt overtreden, en dat de voordelen voor de consument van de voorgenomen maatregelen niet opwegen tegen de nadelen ervan, zodat ook vrijstelling van het kartelverbod niet aan de orde is. Het onderzoek wijst uit dat de ACM in zijn analyses systematisch voorbijgaat aan jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast roept de uitvoering van de analyses vraagtekens van technische en methodologische aard op. De conclusie luidt dat op basis van deze bevindingen het niet mogelijk is de onderzoeksvraag positief te beantwoorden.
Date of Award15 Apr 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorIgor van Loo (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examinator)

Cite this

Mededingingsbeleid en duurzaamheid: De handhaving door de Autoriteit Consument en Markt onder het vergrootglas
Beekveld, C. V. (Author). 15 Apr 2016

Student thesis: Master's Thesis