Medisch genetisch onderzoek en de wettelijke informatieplicht van de hulpverlener
: Is art. 7:448 BW ten aanzien van de gevallen waarin het DNA van de patiënt wordt onderzocht in voldoende mate afgestemd op de onderliggende zelfbeschikkingsvisie?

Translated title of the thesis: Medical genetic research and the caregiver’s legal duty to provide information.: Is article 7:448 BW regarding cases in which the patient's DNA is examined sufficiently aligned with the underlying self-determination view?

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht of de bijzonderheden van medisch genetisch onderzoek het gelet op het beginsel van zelfbeschikking van de patiënt noodzakelijk maken dat te dien aanzien in art. 7:448 BW (informatieplicht hulpverlener) specifieke bepalingen worden opgenomen. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend, omdat art. 7:448 BW in dit verband leemten kent. Dit artikel speelt op de eerste plaats niet in op de mogelijke ingrijpende gevolgen van genetisch onderzoek en de relevantie hiervan in het besluitvormingsproces van de patiënt. Er dient in dit verband een vergewisplicht te worden opgenomen, omdat een goed begrip van de verkregen informatie de kern van zelfbeschikking raakt. Daarnaast dient in art. 7:448 BW de verplichting te worden opgenomen, de patiënt erop te wijzen dat de uitslag van genetisch onderzoek ook altijd ziet op de gezondheidstoestand van zijn familieleden, alsmede de verplichting hem hier desgewenst nadere informatie over te verstrekken. Ook de afwezigheid van deze verplichting wijst op een leemte, omdat hier de kern van zelfbeschikking wordt geraakt als de patiënt rekening wenst te houden met zijn verwanten, wat niet zelden het geval zal zijn.
Date of Award9 Oct 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • DNA-onderzoek
  • informatieplicht
  • hulpverlener
  • zelfbeschikkingsbeginsel
  • patiënt
  • Art. 7:448 BW

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'