Medische aansprakelijkheid in het tijdperk van technologie.
: Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de hulpverlener op grond van afdeling 7.7.5 in combinatie met afdeling 6.1.9 BW in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst waarbij AI is toegepast.

Translated title of the thesis: : A research on the contractual liability of medical specialists based on grounds of section 7.7.5 in combination with section 6.1.9 Civil Code, involving the use of AI.
  • P.W. Hemstra

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

AI heeft de potentie om de gezondheidszorg ingrijpend te veranderen en te verbeteren en wordt al breed ingezet. In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze het gebruik van AI-systemen de aansprakelijkheid van de hulpverlener beïnvloedt voor schade die is ontstaan door de inzet van AI, in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals vastgelegd in afdeling 6.1.9. In het begin van dit onderzoek is AI gedefinieerd en onderzocht hoe AI schade kan veroorzaken. Daarna is ingegaan op de omstandigheden waaronder een hulpverlener aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door AI, in het bijzonder op de tekortkomings-en toerekeningsvraag. Wat betreft de tekortkoming lijkt de patiënt te kunnen kiezen om zich te richten op het gedrag van de hulpverlener of de eigenschappen van de hulpzaak. In beide situaties blijft het echter lastig om vast te stellen welke maatstaf precies moet worden gehanteerd. Als een AI-systeem wegens een gebrek (dat hij hoort te kennen) ongeschikt is voor de uitvoering van de verbintenis, leidt dit tot een toerekenbare tekortkoming van de hulpverlener krachtens de wet, zelfs indien de hulpverlener niet op de hoogte was van het gebrek. In het deel daarna ligt de focus van het onderzoek op de onzekerheid met betrekking tot causaliteit. Aan de hand van jurisprudentie en literatuuronderzoek is onderzocht of de leerstukken van proportionele aansprakelijkheid en kansschade een oplossing bieden voor de causaliteitsonzekerheid. De inzet van AI-systemen bij de uitvoering van de verbintenis lijkt de aansprakelijkheid van de hulpverlener niet te bemoeilijken, hoewel het wel gebruik van AI wel extra complexiteit meebrengt voor het vaststellen van tekortkomingen en causaliteit.
Date of Award3 Oct 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'