Meer maatwerk door codificatie van ABBB?’
: Een onderzoek naar de mate waarin kan worden voorzien in de behoefte aan maatwerk in het bestuursrecht indien meer algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden gecodificeerd in de Awb.

Translated title of the thesis: More customised solutions trough codification of general principles of sound administration?
  • I.A. Amsinga

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek stond de vraag centraal: ‘’Kan een codificatie van ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de Awb een oplossing vormen voor de behoefte aan maatwerk in het bestuursrecht?’’. Er is een toenemende behoefte aan maatwerk binnen het bestuursrecht. Dit komt mede door recente gebeurtenissen als de toeslagenaffaire. In de motie van Jetten en Marijnissen is het voornemen geuit om alle nu nog ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur te codificeren om bij te dragen aan de vraag naar meer maatwerk.
Er is onderzocht of er een noodzaak is om over te gaan tot codificatie en er is stilgestaan bij de kenmerken en effecten daarvan. Gebleken is dat het gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel en materiële rechtszekerheidsbeginsel zich het beste lenen voor codificatie teneinde meer maatwerk te realiseren. Hoewel er geen noodzaak is om over te gaan tot codificatie van die beginselen, kan het wel positieve effecten hebben op de behoefte aan maatwerk. Toch zal het niet dé oplossing zijn, om echt te voldoen aan de huidige behoefte aan maatwerk is veel meer nodig. Daarom zijn tot slot een aantal oplossingsrichtingen en aanbevelingen aangedragen.
Date of Award30 Aug 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Maatwerk
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB)
  • Codificatie
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Burgerperspectief

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'