Meeroudergezag in Nederland: de oplossing voor kinderen uit 'roze gezinnen'?
: Een onderzoek naar de wettelijke verankering van meeroudergezag bij 'roze gezinnen', bezien vanuit het perspectief van het kind, met het oog op artikel 8 EVRM en de ontwikkelingen in buitenlandse en Europese wet- en regelgeving

Translated title of the thesis: Multi-parent authority in the Netherlands: will it be the solution for children in lesbian families?
  • P.G.B.H. Kuipers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De samenleving verandert voor wat betreft de opvattingen over relaties en ouderschap. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een kind wordt geboren in een traditioneel gezin met een vader en een moeder. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘roze gezinnen’: gezinnen waarbij naast twee ouders ook een derde ouder aan te wijzen is. De term ‘roze gezinnen’ verwijst dan ook naar het verschijnsel dat de ouders thans niet per definitie van het mannelijke en vrouwelijke geslacht hoeven te zijn (blauw/roze), maar dat ook twee ouders van het gelijke geslacht voor kunnen komen (roze/roze). In Nederland groeien zo’n 25.000 kinderen op in een roze gezin. Het recht heeft deze veranderingen deels gevolgd, bijvoorbeeld voor wat betreft het recht op afstammingsinformatie voor (donor)kinderen. Voor het opgroeien van kinderen in meeroudergezinnen wordt in het gezagsrecht geen kader gecreëerd, terwijl deze praktijk wel voorkomt. In dit onderzoek wordt bezien in hoeverre de Nederlandse wetgeving een verankering van meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’ behoeft, vanuit het perspectief van het kind en met het oog op artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM betreft het artikel over ‘family life’.
Date of Award22 Jan 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • meeroudergezag
  • familiy life
  • donorkinderen
  • belang van het kind
  • gezagsrecht
  • meeroudergezinnen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'