Minder formalisme en meer burgerperspectief in het bestuursprocesrecht
: Welke ruimte biedt de Awb en welke aanpassingen zijn nog nodig?

Translated title of the thesis: Less formalism and more citizen’s perspective in administrative procedure law
  • A. Vos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Awb stelt minimumeisen aan bestuursorganen om bestuursrechtelijke procedures goed en rechtvaardig te laten verlopen. Het is echter de vraag of de in de Awb opgenomen bepalingen aansluiten bij de blik van de burger, ook wel het burgerperspectief genoemd. Aansluiten bij het burgerperspectief kan het gevoel van procedurele rechtvaardigheid vergroten en komt daarmee het vertrouwen in de overheid ten goede. Een bestuursorgaan kan de Awb strikt naleven, het is echter ook mogelijk om de door de wetgever gelaten ruimte te benutten om burgers procedureel meer tegemoet te treden. Voorbeelden zijn het in gesprek gaan over een zienswijze bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en het eerder betrekken van de vergunninghouder bij een bezwaarschrift door derden. Het strikt toepassen komt voort uit een steeds bedrijfsmatigere overheid; er is niet meer tijd om naast de verplichte handelingen gesprekken aan te gaan of andere burgervriendelijke acties te ondernemen. Daarnaast heeft de overheidsjurist behoefte aan zekerheid: doe ik een andere partij niet tekort, mag dit wel? Om het bestuursprocesrecht burgervriendelijker uit te kunnen voeren, is er maar een oplossing: de wetgever moet de gewenste veranderingen codificeren in de Awb.
Date of Award11 Apr 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorRens Koenraad (Examiner)

Keywords

  • burgerperspectief
  • procedurele rechtvaardigheid
  • Awb
  • menselijke maat
  • codificeren
  • formalisme

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'