Misbruik van bestuurs(proces)recht

: Een onderzoek naar de juridische instrumenten van de bestuursrechter om misbruik van (proces)recht tegen te gaan

  • R.G. van den Berg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het leerstuk misbruik van recht is oorspronkelijk afkomstig uit het privaatrecht en houdt in dat een rechthebbende zijn bevoegdheid niet mag misbruiken voor zover hij haar misbruikt. Desondanks blijkt ook het bestuursrecht vatbaar voor misbruik. Zowel voormalig minister Donner als huidig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties hebben erkend dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur de samenleving tot op heden zeker 8 tot 14 miljoen euro heeft gekost. Vanuit dat gegeven is het interessant om te onderzoeken hoe deze maatschappelijk-juridische Wob-problematiek zich verhoudt tot het algemeen bestuursrecht, te meer omdat verschillend kan worden gedacht over de recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin is geoordeeld dat art. 3:13 BW van overeenkomstige toepassing mag worden verklaard op het bestuursrecht. In deze masterscriptie worden daarom uitgebreide overwegingen gewijd aan de vraag of het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuursrecht voldoende juridische instrumenten voor de bestuursrechter bevatten om misbruik van bestuurs(proces)recht tegen te gaan.
Date of Award5 Nov 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorIrawan Sewandono (Supervisor)

Cite this

Misbruik van bestuurs(proces)recht: Een onderzoek naar de juridische instrumenten van de bestuursrechter om misbruik van (proces)recht tegen te gaan
Berg, R. G. V. D. (Author). 5 Nov 2015

Student thesis: Master's Thesis