Motiverende Factoren bij Docenten voor Blended Learning: Een Exploratieve Meervoudige Casestudy in het mbo

Translated title of the thesis: Motivating Factors Among Teachers for Blended Learning: An Exploratory Multiple Casestudy in Secundary Vocational Education
  • Sanne Van der Linden

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek analyseert de motivatiefactoren van mbo-docenten voor de implementatie van Blended Learning (BL), met als doel duurzame integratie in hun onderwijsprogramma's. Ondanks de erkende voordelen, toont slechts een klein deel van de docenten bereidheid tot ontwikkeling en toepassing van BL. De hoofdvraag is: "Welke intrinsieke en extrinsieke factoren beïnvloeden de motivatie van mbo-docenten bij het ontwikkelen en toepassen van Blended Learning?" Gebaseerd op het motivatiemodel van Ibrahim en Nat (2009), worden technologische interactie, werklast, institutionele context en studentinteractie als extrinsieke factoren geanalyseerd, naast intrinsieke factoren zoals attitudes, overtuigingen en het leren van docenten.
Deze exploratieve studie hanteert een meervoudig casestudy design met kwantitatieve en kwalitatieve data, dat is uitgevoerd op twee mbo-instellingen. Hiervoor is gebruikgemaakt van een vragenlijst, een documentanalyse van beleidsdocumenten en semigestructureerde interviews, om de relevante motivatiefactoren te analyseren.
Extrinsieke factoren zoals werklast, met tijd als specifiek voorbeeld, en instellingscontext, vooral zichtbaar in de wijze waarop het beleid wordt uitgedragen, kunnen de motivatie belemmeren. Daarentegen stimuleren kennisdeling en professionaliseringsmogelijkheden de intrinsieke factoren houding en overtuiging en het docentleren, wat resulteert in een verhoogde intrinsieke motivatie. Docenten benadrukken de noodzaak van verbeterde samenwerking en kennisdeling om hun motivatie en professionele ontwikkeling te bevorderen. Het onderzoek concludeert dat zowel zichtbare ondersteuning als het delen van succesvolle praktijken cruciaal zijn voor het effectief implementeren van BL en dat een sterke focus op voortdurende professionele ontwikkeling en zichtbare beleidsdoelstellingen essentieel zijn om de motivatie van docenten te verhogen.
Date of Award17 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorRob Martens (Supervisor)

Keywords

  • motivation
  • Intrinsic
  • Extrinsic
  • MBO teachers
  • Blended Learning

Cite this

'