Mr. Big is real

Translated title of the thesis: Mr. Big is real
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie zal eerst de onderzoeksmethode en plan van aanpak uiteen worden gezet. Er zal daarna worden ingegaan op de achtergrond van de Mr. Big methode en het wettelijk kader waarbinnen de bevoegdheden van Werken onder Dekmantel (WOD) wordt uitgeoefend. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de kritiek van rechtspsychologen ten aanzien van de Mr. Big methode. Hierbij zal een aantal psychologische mechanismen in de context van de Mr. Big operatie worden besproken. Daarna volgt er een analyse om de omvang en reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel nader te kunnen vaststellen. Er zal met betrekking tot de jurisprudentie van het EHRM worden ingegaan op de arresten die zien op de verklaringsvrijheid van de verdachte. De undercoveroperaties die vergelijkbaar zijn met de Mr. Big methode zullen worden behandeld. Daarna zal worden ingegaan op de wijzigingen die de vernieuwde regeling stelselmatige inwinning van informatie met zich meebrengt voor de Mr. Big methode. Ten slotte volgt in de conclusie de beantwoording van de onderzoeksvraag en de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.
Date of Award5 May 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • werken onder dekmantel
  • mr. big
  • psychologische mechanismen
  • nemo tenetur-beginsel
  • undercover-operaties
  • modernisering strafvordering

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'