Natuurinclusieve energietransitie
: De (on)mogelijkheden in het natuurbeschermingsrecht in relatie tot de klimaatdoelstellingen

Translated title of the thesis: Nature inclusive energy transition: the (im)possibilities of European and Dutch nature conservation law in relation to the European and Dutch climate targets
 • M.H.G. Timmers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De forse uitdagingen in het Klimaatakkoord vragen om praktische (snelle) oplossingen. Hoewel op papier flora en faunasoorten degelijk beschermd lijken te worden door het natuurbeschermingsrecht, pakt dit in de praktijk toch vaak anders uit. Sommige van deze verduurzamingsoplossingen resulteren in permanente beschadiging van beschermde natuur. In dit onderzoek is daarom onderzocht hoe omgegaan wordt met het soortenbeschermingsrecht ten opzichte van de klimaatdoelen. Het natuurbeschermingsrecht kan versterkend of belemmerend werken in relatie tot deze doelen.
Dit onderzoek toont aan dat de natuur vaak het onderspit delft ten opzichte van harde (economische) waarden. Al is een voorzichtige kentering zichtbaar. Natuur, meer specifiek biodiversiteit, verkrijgt een steeds serieuzere plaats in de toetsing van verduurzamingsprojecten. De klimaat- en biodiversiteitcrisis hebben veel raakvlakken en werken elkaar nu nog vaak tegen, terwijl beiden elkaar juist vooruit kunnen helpen. Meer aandacht voor de daadwerkelijke effectiviteit op langere termijn van voorgestelde verduurzamingsmaatregelen op de natuur is noodzakelijk om te komen tot een effectieve natuurinclusieve energietransitie.
Date of Award3 Jun 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
 • Department of Public Law
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Rens Koenraad (Examiner)

Keywords

 • klimaatakkoord
 • energietransitie
 • natuurbescherming
 • biodiversiteit
 • verduurzaming
 • habitatrichtlijn
 • omgevingswet
 • natuurinclusief

Master's Degree

 • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'