Nederland op slot?

: Het PAS(t) neit meer

  • B.D. Muntz

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Nederland heeft al jaren te maken met een te hoge stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden die ervoor heeft gezorgd dat het lange tijd moeilijk was om een vergunning te verkrijgen voor projecten (in de omgeving van) Natura 2000-gebieden. Omdat dit onwenselijk werd geacht heeft het toenmalige kabinet een programma opgesteld, genaamd Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat in 2015 in werking is getreden. Dit programma behelsde maatregelen ter versterking van de natuur, maar bood tevens ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen, waardoor er weer vergunningen konden worden verleend. Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is bij uitspraak van 29 mei 2019 een einde gemaakt aan de toepassing van het PAS, nadat daarover prejudiciƫle vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Op grond van artikel 6 Hrl worden stikstofverhogende activiteiten toegestaan, mits die de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet aantasten. Compenserende (mitigerende) maatregelen mogen alleen worden ingezet als de nadelige effecten op Natura 2000-gebieden worden voorkomen. De in het PAS opgenomen maatregelen hadden evenwel niet een direct positief effect, zodat de vergunningen die op basis van het PAS waren afgegeven niet voldeden aan artikel 6 Hrl. Dit betekent dat het PAS niet meer kan dienen als onderbouwing voor projecten en plannen die een significant negatief effect hadden op Natura 2000-gebieden en dient, zoals voorheen, voor elke vergunningaanvraag voor projecten met significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden een individuele passende beoordeling te worden gemaakt. De uitspraak heeft ertoe geleid dat ruim 18.000 projecten, waarvoor gebruik werd (of zou worden) gemaakt van het PAS stil zijn komen te liggen en Nederland op slot dreigt te raken. Om dat weer vlot te trekken heeft het kabinet een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld dat een aantal voorstellen heeft gedaan, zodat de bouw op korte termijn weer kon worden vlotgetrokken. Het kabinet heeft deze voorstellen nader uitgewerkt en een aantal maatregelen aangekondigd, vervat in de Spoedwet aanpak stikstof. Bij het nader inzoomen op deze maatregelen komen evenwel veel haken en ogen aan het licht, waarbij de vraag rijst of die voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 6 Hrl. Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat de aangekondigde maatregelen op korte termijn het gewenste effect sorteren en er inderdaad weer natuurvergunningen in (de omgeving van) Natura 2000-gebieden kunnen worden verleend, Nederland nog steeds op slot zit en dit op korte termijn niet zal wijzigen. Om de bouwmogelijkheden weer vlot te trekken dient eerst ingezet te worden op verlaging van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden door het nemen van natuurherstellende maatregelen. Dit betekent ook een actief optreden van bestuursorgaan tegen bedrijven die thans stikstofbelastende activiteiten uitvoeren om zodoende de negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden adequaat en conform de eisen van artikel 6 Hrl te verminderen. Op deze wijze wordt de kans dat natuurvergunningen bij de rechter standhouden aanzienlijk vergroot, tevens gezorgd voor het behoud van onze Natura 2000-gebieden en kan Nederland van het slot.
Date of Award7 Jan 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Rolf Ortlep (Examinator)

Keywords

  • PAS
  • Habitatrichtlijn
  • Wet Natuurbescherming
  • Stikstof
  • Natura 2000-gebieden
  • Spoedwet aanpak stikstof

Cite this

Nederland op slot?: Het PAS(t) neit meer
Muntz, B. D. (Author). 7 Jan 2020

Student thesis: Master's Thesis