Oh nee, nog maar één kwartier….
: Een onderzoek naar het effect van een tijdslimiet op het probleemoplossend vermogen tijdens de toetsing van natuurkundige vraagstukken

Translated title of the thesis: : The effect of a timelimit on the problem solving ability of students during a physics test
 • Jacomien Brocaar

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In het onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van toetsen om te bepalen of iemand voldoende kennis en vaardigheden bezit op een vakgebied. Zo’n toets is voorzien van een tijdslimiet, die kan leiden tot een ervaren tijdsdruk tijdens de toets. Ervaren tijdsdruk kan zorgen voor een betere focus op de belangrijkste prioriteiten, maar soms ook leiden tot zorgen om het gebrek aan tijd. Dit laatste is niet effectief. Zeker niet bij het toetsen van probleemoplossende vaardigheden zoals bijvoorbeeld fysische vraagstukken. In dit soort vraagstukken worden conceptuele inzichten gecombineerd met wiskundige methoden. Dat is reeds een flinke cognitieve belasting. De centrale vraag in dit onderzoek is : “Welk effect heeft een gelimiteerde toetstijd op het probleem oplossend vermogen van eerstejaars studenten?” Deze vraag is opgesplitst in de deelvragen: (1) Is de mate van ervaren tijdsdruk afhankelijk van studenteigenschappen zoals studiebenadering, toetsvaardigheden en toetsangst? (2) Is de mate van ervaren tijdsdruk van invloed op het toetsresultaat?
  Het antwoord op deze vragen is gezocht met twee deelonderzoeken: een surveyonderzoek en een toetsanalyse. In het surveyonderzoek zijn eerste- en tweedejaars studenten (n=107) bevraagd op hun studiebenadering, toetsvaardigheden, toetsangst en ervaren tijdsdruk. In het onderzoek is toestemming gevraagd om deze resultaten te mogen koppelen aan gegevens uit het studievoortgangssysteem. In het tweede onderzoek is een quasi-experiment met de toets elektromagnetisme uitgevoerd. Er is een toetssituatie met een reguliere toetstijd van 50 min (n=56) vergeleken met een toetssituatie met een ongelimiteerde toetstijd (n=55). De vergelijking is gemaakt met een toetsanalyse op basis van behaalde score, gebruikte toetstijd en een rubric voor het beoordelen van fysisch probleem oplossen (Docktor, 2009).
  Uit het surveyonderzoek kan geconcludeerd worden dat ervaren tijdsdruk sterk positief samenhangt met toetsangst en toetsresultaatgericht werken. Ervaren tijdsdruk is binnen het survey onderzoek geen eenduidige voorspeller richting studieresultaat. Studenten geven aan dat zij ervaren dat de toetstijd de resultaten negatief ervaren. Op basis van behaalde resultaten is er geen effect in het eerste studiejaar geconstateerd. In de toetsanalyse is geconstateerd dat de tijdslimiet van invloed is op het toetsresultaat. De resultaten van de toets in de ongelimiteerde toetssituatie zijn significant beter op de belangrijkste aspecten binnen het fysisch probleem oplossen. Het advies aan de opleiding is om de toetstijd voor de toets van elektromagnetisme te verruimen en voor de andere propedeusevakken te bepalen in hoeverre toetstijd hier als beoordelingscriterium een rol mag spelen. Op wetenschappelijk gebied is het van belang te bepalen in hoeverre de resultaten van dit onderzoek te transfereren zijn naar andere kennisdomeinen.
  Date of Award8 Jan 2019
  Original languageDutch
  SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor) & Maartje Henderikx (Supervisor)

  Keywords

  • Onderwijswetenschappen

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '