(On)betwistbare feiten
: Een onderzoek naar het vaststellen van feiten in de bestuurlijke voorprocedure en in beroep bij de belastingrechter in rechtsvergelijkend perspectief.

Translated title of the thesis: Questionable facts: An investigation into the establishment of facts in the administrative preliminary procedure and in appeal before the tax court in a comparative law perspective
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is beoogd een antwoord te geven op de vraag wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn tussen het belastingrecht en socialezekerheidsrecht bij het selecteren en vaststellen van de feiten.
In de rechtspraktijk zijn twee vragen van groot belang: het achterhalen wat er feitelijk gebeurd is en het formuleren van een rechtsregel. In het juridisch theoretische debat wordt er nauwelijks aandacht besteed aan wat er feitelijk gebeurd is en hoe de relevante feiten worden geselecteerd en vastgesteld.
In het huidige bestuursprocesrecht wordt de omvang van het geding door de partijen bepaald. De bestuursrechter zoekt en selecteert niet meer de feiten maar wacht af welke feiten en/of voldoende bewijs van het gebeurde worden aangedragen.
Hoewel het belastingprocesrecht de vrije bewijsleer kent, heeft de belastingrechter buiten de wet om bewijsregels geformuleerd. De belastingrechter heeft zich vooral laten inspireren door de bewijsregels uit het burgerlijk procesrecht. De belastingrechter maakt nauwelijks gebruik van zijn bevoegdheden om de feiten te achterhalen.
Dit gaat ten koste van waarheid en waarheidsvinding. We moeten terug naar het bestuursprocesrecht zoals de wetgever in 1994 voor ogen had. De belastingrechter moet zich actief opstellen tegenover de partijen én het bieden van rechtsbescherming tegen de overheid.
Date of Award25 Mar 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorGerard Staats (Supervisor) & Carla Zoethout (Examiner)

Keywords

  • belastingrechter
  • feitenvaststelling
  • lijdelijk
  • rechtsbescherming
  • rechtmatigheidstoetsing
  • waarheidsvinding

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'