Onbevoegde vertegenwoordiging in het privaatrecht: is waakzaamheid van de onbevoegd vertegenwoordigde vereist?

Translated title of the thesis: Unauthorized representation in private law: is vigilance of the unauthorized representative required?
  • M.G. Bakkenes

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met vertegenwoordiging. Tijdens het doen van de boodschappen hebben mensen bijvoorbeeld met een vertegenwoordiger van de winkel te maken. Vertegenwoordiging betekent dat een persoon rechtsgeldig handelt namens een ander. Artikel 3:61 lid 2 BW vat de kern van deze scriptie samen. Dit lid biedt bescherming aan een derde in situaties waarbij sprake is van onbevoegde vertegenwoordiging.
In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘Wat zijn de vereisten voor een derde om een geslaagd beroep op artikel 3:61 lid 2 Burgerlijk Wetboek te kunnen doen en welke gevolgen kunnen er zijn voor de achterman als de tussenpersoon zonder volmacht dan wel buiten de omvang van de volmacht is getreden?’
Uit de jurisprudentie blijkt dat de achterman zelf moet nagaan of de wederpartij goed op de hoogte is van de feiten en omstandigheden die een rol spelen bij de overeenkomst. De achterman is verplicht de derde op de hoogte te stellen van de juiste feiten en omstandigheden. Als hij dit niet doet, kan hij op grond van artikel 3:61 lid 2 BW gebonden worden aan de door de in zijn naam verrichte rechtshandeling door de gevolmachtigde.
Date of Award14 Nov 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • onbevoegde vertegenwoordiging
  • privaatrecht
  • tussenpersoon
  • volmacht
  • toedoenbeginsel
  • risicobeginsel

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'