Onder toezicht
: De juridische grenzen van werkgevers toezicht bij het thuiswerken

Translated title of the thesis: Under supervision: The legal limits of employer supervision when working from home
  • F. Soltani

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de huidige samenleving is er geen duidelijke grens meer tussen werk en privé. Door het thuiswerken groeit de behoefte van de werkgever om de werknemer te controleren. Begrijpelijk is dat de werknemers zich aangetast voelen in hun recht op privacy. Het recht op privacy is opgenomen in artikel 8 EVRM. Als de werknemer een beroep doet op schending van artikel 8 EVRM dan dient er getoetst te worden of de inmenging gerechtvaardigd ex artikel 8 lid 2 EVRM. De werknemer kan altijd een bepaalde mate van privacy verwachten tijdens werktijd. De werkgever kan dit niet volledig uitsluiten in het beleid. Het recht op privacy heeft betrekking op de telefoongegevens, internetgeschiedenis, e-mail maar ook op het recht om niet zonder concreet vermoeden gefilmd te worden. Vervolgens moet de mogelijkheid tot controle aan de werknemer kenbaar gemaakt worden. DIt houdt in dat de werkgever de werknemer vooraf aan de controle, in een overleg, moet informeren dat er een controle zal plaatsvinden, wat de controle inhoudt, hoe lang de controle zal duren en wat er met de resultaten worden gedaan. De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om zijn bezwaren kenbaar te maken en deze te bespreken met de werkgever. In dit overleg dient de werkgever ook zijn belangen aan de werknemer kenbaar te maken. Dit overleg is van belang om te constateren dat er sprake is van een ‘redelijke’ instructie.
Date of Award30 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • recht op privacy

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'