Onderdompeling in de Realiteit van de Logistieke Omgeving: Leereffecten van het Spelen van een Realistische Game.

Translated title of the thesis: Plunge into the Reality of a Logistics Environment: Learning Effects of Playing an Authentic Game.
  • Shireen Peterson

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Achtergrond - Alhoewel het onderwijs een toename laat zien in het gebruik van digitale ondersteuning en leermiddelen, blijkt de inzet van serious gaming wat achter te blijven (SURFnet, 2016). Echter kan serious gaming ingezet worden om de vaardigheden van de authentieke beroepspraktijk te oefenen, wat naast het spelelement motivatie verhogend kan werken.

Doel - De praktijkcomponent in de opleiding Assistent logistiek medewerker is minimaal. In dit onderzoek werd gekeken wat het effect is van het spelen van de Warehouse Game op leeruitkomst, transfer van het geleerde naar de beroepssituatie en mate van vertrouwen in beroepscompetenties, in vergelijking met een groep die dit spel niet speelt. Ook werd gekeken welke leer- en gamekenmerken een positieve invloed op de resultaten van de gestelde hypotheses hebben (Trooster et al., 2017).

Proefpersonen, procedure, onderzoeksontwerp - Aan dit onderzoek namen 42 studenten van het Zadkine Startcollege deel. De participanten zijn niet at random toebedeeld, maar werden gevormd door vier bestaande klassen, vandaar dat dit onderzoek gebruik maakte van het quasi- experimenteel ontwerp. The game-based learning evaluation model (GEM) van Oprins et al. (2015) is gebruikt als raamwerk om het effect van serious games op een systematische en gestandaardiseerde manier te meten.

Meetinstrumenten – Bestaande logistiektoetsen zijn aangepast en ingezet bij de voor- en nameting (De Handelsroute, 2017). Met de gevalideerde vragenlijst van Oprins, et al. (2013) is in de voormeting intrinsieke motivatie en self-efficacy gemeten. Studenten beoordeelden zichzelf in de voor- en nameting op zeven gedragsindicatoren behorende bij de kwalificatie Assistent logistiek medewerker. De praktijktest werd middels dezelfde kwalificatie beoordeeld (Examenplatform Entree, 2018). Het effect van het spelen van de Warehouse Game is gemeten door het afnemen van de gevalideerde GEM-light vragenlijsten over leer- en gamekenmerken van Oprins et al. (2015). Aan de hand van de vragen van Oprins et al. (2015) zijn er semigestructureerde interviews afgenomen bij de experimentele groep.

Resultaten – De klassen verschilden significant wat betreft persoonskenmerken, echter niet wat betreft game-ervaring. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen op de leeruitkomsten kennis, transfer en self-assessment. De experimentele groep was significant meer intrinsiek gemotiveerd, scoorde, alhoewel niet significant, hoger op self-efficacy en engagement / concentratie en vonden de lessen significant waardevoller dan de studenten uit de controlegroep. Er zijn significant medium tot sterke verbanden gevonden met de leerkenmerken en de uitkomstmaten praktijktest en self-assessment. Ook zijn er significant medium tot sterke verbanden gevonden tussen het leerkenmerk motivatie en de uitkomstmaten. Verder zijn er correlaties gevonden tussen gamekenmerken en leeruitkomsten en game- en leerkenmerken.

Conclusie - In dit onderzoek zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen op de leeruitkomsten kennis, transfer en mate van vertrouwen. Er kan geconcludeerd worden dat het ontbreken van de verwachte effecten te maken heeft met de samenstelling van de groepen. Studenten uit de experimentele groep scoorden gunstiger op de meeste leerkenmerken. Met name motivatie suggereert een invloed op leeruitkomsten. Ondanks dat er geen significante verschillen zijn in leeruitkomsten, laten de resultaten toch zien dat de Warehouse Game voor een goede balans kan zorgen tussen praktijkleren en theorie.
Date of Award20 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorHans Hummel (Supervisor)

Keywords

  • Serious games
  • Warehouse Game
  • Logistiek
  • Leereffecten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'