ONGEWENSTE BEÏNVLOEDING VAN HET DEMOCRATSICH PROCES.

: EEN STRAFBAAR FEIT KRACHTENS NEDERLANDS STRAFRECHT?

  • R Hulsman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie staat de vraag centraal of de Nederlandse strafwet voorziet in een strafbaarstelling van ongewenste beïnvloeding van het Nederlandse democratische proces door actoren die in relatie staan tot een buitenlandse actor, of zou de Australische wetgeving als voorbeeld kunnen dienen? Aan de hand van onderzoek naar de artikelen 97a, 97b en 129 Wetboek van Strafrecht kom ik tot de conclusie dat geen bepaling voorziet in een adequate strafbaarstelling van ongewenste beïnvloeding. Nederland kan een voorbeeld nemen aan twee Australische wetten. De ene wet bevat een registratieplicht voor personen die namens een andere staat activiteiten in Australië ontplooit die van invloed zijn op het democratische proces. In de andere wet is strafbaar gesteld als een persoon namens een buitenlandse actor activiteiten ontplooit die gericht zijn op het beïnvloeden van het politieke proces van Australië. Op basis van deze wetten geef ik in de scriptie geef ik een voorbeeld hoe mijns inziens een nieuw in te voeren bepaling in het Wetboek van Strafrecht eruit dient te zien.
Date of Award18 Sep 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMandy de Bruijn (Supervisor) & Göran Sluiter (Examinator)

Keywords

  • Ongewenste beïnvloeding
  • democratisch proces
  • buitenlandse actor
  • Staatsveiligheid
  • ondermijning democratie

Cite this

ONGEWENSTE BEÏNVLOEDING VAN HET DEMOCRATSICH PROCES.: EEN STRAFBAAR FEIT KRACHTENS NEDERLANDS STRAFRECHT?
Hulsman, R. (Author). 18 Sep 2019

Student thesis: Master's Thesis