ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS BINNEN HET STRAFRECHT

Translated title of the thesis: Illegally obtained evidence in criminal law
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het strafrecht is onmisbaar voor de effectieve handhaving van het recht. Voor de effectieve handhaving is vaststelling van de relevante feiten en derhalve een bewijsregeling noodzakelijk. Het strafrechtelijk leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs vindt zijn grondslag in het Bloedproefarrest van de Hoge Raad en is gecodificeerd in artikel 359a Sv van het Wetboek van Strafvordering, door de inwerkingtreding van de Wet vormverzuimen. De wetgever heeft het voornemen om de wettelijke regelingen betreffende processuele sancties te wijzigen, teneinde de processuele sancties - in het licht van de overwegingen van de Hoge Raad betreffende dit onderwerp - enigszins vereenvoudigd en overzichtelijk op te zetten. In deze scriptie worden de voorgenomen wijzigingen betreffende de processuele sancties besproken in het licht van de (strafrechtelijke) argumenten die ten grondslag kunnen liggen aan processuele sancties, in het bijzonder het reparatieargument, het demonstratieargument en het effectiviteitsargument.
Date of Award21 Oct 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'