Over de Positieve Relatie tussen Empowered Leiderschap en Persoonlijk Carrière Management, en de Mediërende Rol van de Leader-Member Exchange Theorie hierin

Translated title of the thesis: On the Positive Relationship between Empowering Leadership and Personal Career Management, and the Mediating Role of Leader-Member Exchange Theory herein
 • Mirelle de Lange-de Waardt

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Vernieuwingen in het onderwijs en de voortdurend veranderende maatschappij maken dat persoonlijk carrière management heden ten dage een belangrijk topic is voor de docent in het voortgezet onderwijs (Diepstraten & Evers, 2012). De empowering leiderschapsstijl bevat kenmerken welke succesvol persoonlijk carrière management kunnen stimuleren bij de docent. Toch is nog weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop de empowering leiderschapsstijl het persoonlijk carrière management van docenten zou kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek wil deze leemte opvullen, waarbij de mediërende rol van de relatie tussen docent en zijn/haar leidinggevende (LMX) als uniek aspect is toegevoegd. Het doel van dit onderzoek is dus tweeledig: ten eerste wordt nagegaan of empowering leiderschap positief gerelateerd is aan persoonlijk carrière management van docenten in het voortgezet onderwijs. Ten tweede wordt nagegaan in hoeverre LMX een mediërende factor is in deze relatie. De volgende onderzoeksvraag dient hierbij als leidraad: ‘Kan het persoonlijk carrière management van docenten in het voortgezet onderwijs verklaard worden door de empowering leiderschapsstijl van hun leidinggevende en de kwaliteit van de LMX-relatie tussen docent en leidinggevende?’ In totaal hebben 19 scholen deelgenomen aan dit onderzoek, waarvan 255 respondenten de bijbehorende vragenlijst hebben ingevuld. Voor het aanvullende kwalitatieve onderzoek zijn vier respondenten geïnterviewd met behulp van een semigestructureerd raamwerk. Door de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden kan hier gesproken worden van een gecombineerd design, waarbij de kwalitatieve data wordt ingezet om de kwantitatieve resultaten verder uit te werken en/of te verklaren. Omdat samengewerkt werd met een onderzoeksteam bevat de vragenlijst – welke totaal uit 103 vragen bestaat – naast vragen over empowering leiderschap, LMX en persoonlijk carrière management, ook vragen over gerelateerde onderwerpen. Voor het meten van persoonlijk carrière management is gebruik gemaakt van de schaal zoals ontwikkeld door Noe (1996) en werd vertaald door De Vos, Dewettinck, en Buyens (2009). Voor het meten van de kwaliteit van LMX werd de schaal toegepast zoals ontwikkeld door Janssen en van Yperen (2004). En empowering leiderschap werd gemeten met behulp van de schaal van Amundsen en Martinsen (2014). Voor het toetsen van de hypotheses werd – vanuit statistisch oogpunt – gebruik gemaakt van de subschalen (oftewel deeldimensies) van de schalen empowering leiderschap en persoonlijk carrière management. In dit onderzoek werd bevestigd dat empowered leiderschap samenhangt met de mate waarin docenten in het voortgezet onderwijs hun persoonlijk carrière management vormgeven. Echter werd na regressieanalyses met de verschillende deeldimensies duidelijk dat dit genuanceerder ligt dan op basis van de literatuur werd verwacht. Zo bleken beide deeldimensies van empowering leiderschap positief gerelateerd te zijn aan de deeldimensies ‘initiatief tonen’ en ‘advies inwinnen’ van persoonlijk carrière management, maar niet aan de deeldimensie ‘competenties ontwikkelen’. Daarnaast bleek de kwaliteit van de LMX-relatie met de leidinggevende een mediator te zijn in de positieve relatie tussen empowering leiderschap gericht op de deeldimensie ‘ondersteuning bij ontwikkeling’ en persoonlijk carrière management gericht op de deeldimensie ‘initiatief tonen’. Het aanvullende kwalitatieve onderzoek was in staat de verkregen kwantitatieve gegevens – aan de hand van een daartoe opgestelde onderzoeksvraag – verder te verrijken en verdiepen.
  Date of Award1 Dec 2018
  Original languageDutch
  SupervisorMarjan Vermeulen (Supervisor), P. Runhaar (Supervisor) & Jo de Neubourg - Boon (Examiner)

  Keywords

  • empowering leiderschap
  • persoonlijk carrière management
  • LMX-relatie
  • voortgezet onderwijs

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '