Over overbelasting en onderbezetting
: De mogelijke strijdigheid van intern en extern salderen ten behoeve van een project op grond van de Wet natuurbescherming met het uit artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn voortvloeiende voorzorgsbeginsel

Translated title of the thesis: About overload and underoccupation: The possible conflict of internal and external mitigation for the purpose of a project on the basis of the Wet natuurbescherming with the precautionary principle following from article 6, section 3, of the Habitats Directive.
  • V.C. Bax

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Voor intern salderen geldt in beginsel geen vergunningplicht voor de Wnb. Intern salderen is gezien de slechte staat van de natuur in de Nederlandse Natura 2000-gebieden in strijd met artikel 6, lid 2, van de Hrl, als daarvoor een nieuwe natuurtoestemming nodig is en niet is aangetoond dat het behoud van natuurwaarden is geborgd.
Het bij extern salderen betrekken van de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogever is daarom ook in strijd met het uit artikel 6, lid 3, van de Hrl voortvloeiende voorzorgsbeginsel, aangezien een feitelijke toename van stikstofdepositie dan niet kan worden uitgesloten. Het toestaan van projecten zonder dat gemotiveerd is dat de externe saldering additioneel is aan de te treffen instandhoudings- en passende maatregelen, is daarom ook in strijd met het uit artikel 6, lid 3, van de Hrl voortvloeiende voorzorgsbeginsel.
Bij extern salderen wordt niet de vergunning of de stikstofrechten overgedragen, maar worden de activiteiten van een initiatief beƫindigd in samenhang met een uitbreidend initiatief. Privaatrechtelijk gezien is extern salderen dan ook niet in strijd met het uit artikel 6, lid 3, van de Hrl voortvloeiende voorzorgsbeginsel.
Date of Award29 Nov 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Karianne Albers (Supervisor)

Keywords

  • Voorzorgsbeginstel
  • habitatrichtlijn
  • salderen
  • mitigeren
  • overdraagbaarheid
  • stikstofdepositie

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'