premierestitutie bij verzwijging

: Een verzekeringsrechtelijk onderzoek naar de wenselijkheid van het voorgenomen wetsontwerp tot verruiming van het recht op premierestitutie voor de verzekeringnemer wanneer hij zijn meldingsplicht te goeder trouw heeft geschonden

  • F Janssen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op de verzekeringnemer rust een precontractuele mededelingsplicht. Indien de verzekeringnemer de precontractuele mededelingsplicht te goeder trouw heeft geschonden en de verzekeraar zou de verzekeringsovereenkomst bij kennis van de ware stand van zaken niet hebben gesloten, kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst opzeggen en uitkering weigeren met een beroep op artikel 7:929 lid 2 BW respectievelijk artikel 7:930 lid 4 BW. Onder het thans geldend recht heeft de verzekeringnemer in dat geval geen recht op premierestitutie. De regelingen in artikel 7:938 en 7:939 BW bieden hiervoor geen soelaas. Dit voelt onrechtvaardig en leidt in de praktijk tot vragen en onbegrip. Er is immers sprake van een onopzettelijke schending van de precontractuele mededelingsplicht. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom een consultatiewetsontwerp gepubliceerd strekkende tot wijziging van artikel 7:930 lid 4 BW in het voordeel van de verzekeringnemer te goeder trouw. In deze scriptie is onderzocht of dit voorgenomen wetsontwerp tot verruiming van het recht op premierestitutie voor de verzekeringnemer wanneer hij zijn mededelingsplicht te goeder trouw heeft geschonden vanuit verzekeringsrechtelijk oogpunt wenselijk is.
Date of Award12 Apr 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMarc Hendrikse (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • verzekeringsrecht
  • verzekeringsovereenkomst
  • mededelingsplicht
  • verzwijging
  • opzegging
  • premierestitutie

Cite this

premierestitutie bij verzwijging: Een verzekeringsrechtelijk onderzoek naar de wenselijkheid van het voorgenomen wetsontwerp tot verruiming van het recht op premierestitutie voor de verzekeringnemer wanneer hij zijn meldingsplicht te goeder trouw heeft geschonden
Janssen, F. (Author). 12 Apr 2019

Student thesis: Master's Thesis