Relatie tussen leerkracht expertise en implementatie van innovatie in het speciaal onderwijs.
: Onderzoek naar de rol van zelfgestuurde leerexpertise en domeinspecifieke expertise van leerkrachten in het speciaal onderwijs tijdens implementatie van een innovatie.

Translated title of the thesis: Relations between teachers’ expertise and implementation of innovations in special education: Research on the role of self-directed learning expertise and domain-specific expertise of teachers in special education during the implementation of innovation
 • Leonie Van de Kant

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De steeds veranderende samenleving en het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van onderwijs zijn redenen voor scholen om te vernieuwen. Om te voorkomen dat goede ideeën niet tot uitvoering komen, is het essentieel dat deze implementatiefase goed verloopt. Dit vraagt een zekere mate van leerkrachtexpertise. Het doel van het huidige onderzoek is een bijdrage te leveren aan de theorie rondom innovatief werkgedrag en inzicht te bieden in het verband tussen leerkrachtexpertise de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag in het speciaal onderwijs. Door onderzoek te doen naar innovatief werkgedrag in het speciaal onderwijs, waar een grotere mate van leerkrachtexpertise gevraagd wordt dan in het regulier onderwijs, kunnen we leren wat de rol is van leerkrachtexpertise. Een relatie tussen de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag en leerkrachtexpertise in het speciaal onderwijs werd verondersteld, waarbij de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag werd onderscheiden in ideeën promoten en ideeën realiseren, en leerkrachtexpertise in zelfgestuurde leerexpertise en domeinspecifieke expertise. De onderzoeksvraag werd onderzocht middels een online survey onder leerkrachten uit het speciaal onderwijs. Er werkten in totaal 56 leerkrachten mee aan het onderzoek, waarvan 45 vrouwen en 11 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. De relatie tussen leerkrachtexpertise en de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag is niet eerder onderzocht. Het huidige onderzoek bouwt voort op het onderzoek naar professionele leeractiviteiten en expertise van leerkrachten in het speciaal onderwijs dat is uitgevoerd door Brunt-van Leeuwen in 2012 waar een meetinstrument voor domeinspecifieke expertise in het speciaal onderwijs is ontwikkeld en gevalideerd. Daarnaast bouwt het voort op onderzoek van Messmann en Mulder in 2012 waar een instrument werd ontwikkeld om innovatief werkgedrag te meten. Naast deze twee vragenlijsten werd nog een bestaande vragenlijst gebruikt, de SDLC om zelfgestuurde leerexpertise te meten. De onderzoeksvraag werd beantwoord door middel van stapsgewijze multiple regressieanalyses. De regressieanalyses tonen aan dat domeinspecifieke expertise positieve voorspeller is voor de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag. Daarnaast rapporteren mannen hoger op de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag dan vrouwen. Middels huidig onderzoek is een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over factoren die samenhangen met de implementatiecomponent van innovatief werkgedrag. Deze kennis kan binnen scholen voor speciaal onderwijs worden ingezet om innovaties gelijkmatig te implementeren.
  Date of Award11 May 2020
  Original languageDutch
  SupervisorEls Boshuizen (Supervisor)

  Keywords

  • innovatief werkgedrag
  • implementatie
  • ideeën promoten
  • ideeën realiseren
  • zelfgestuurde leerexpertise
  • domeinspecifieke expertise
  • mannen

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '