Responsiviteit en rechtsbescherming in de klachtenprocedure van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
: Een onderzoek naar de klachtenprocedure in het bestuursrecht.

Translated title of the thesis: Responsiveness and judicial protection in the complaints procedure of chapter 9 of the General Administrative Law Act: A study of the complaints procedure in administrative law.
  • M.J. Wijnen-Verhoek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Sinds 2015 is er veel aandacht voor responsiviteit in het bestuur(srecht), voor de capaciteiten van de burger en de wijze waarop klachten door bestuursorganen worden behandeld. Responsiviteit in het bestuur(srecht) kan worden omschreven als een informele aanpak van een formele procedure. Bestuursorganen en de Nationale (en decentrale) Ombudsman zijn ten aanzien van klachtenbehandeling echter gebonden aan de (formele) procedures van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De wetgever beoogde met invoering van dit hoofdstuk om een rechtsbeschermingsvoorziening aan de Awb toe te voegen, naast de bestaande bezwaar- en (administratief) beroepsprocedure. Er zijn verschillende opvattingen van rechtsbescherming te onderscheiden. Om als rechtsbeschermingsvoorziening in enge zin te kwalificeren is onder meer van belang of de uitspraak of beslissing in laatste instantie, rechtens bindend is. Hiervan is bij een onderzoek van de Nationale Ombudsman echter geen sprake. De centrale vraag van deze scriptie is hoe hoofdstuk 9 van de Awb zich verhoudt tot een mogelijke rechtsbeschermingsfunctie en het responsiviteitsbeginsel.
Date of Award8 Nov 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorBahija Aarrass (Supervisor) & Rolf Ortlep (Examiner)

Keywords

  • responsiviteit
  • klachtenprocedure
  • rechtsbeschermin
  • hoofdstuk 9
  • Awb

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'